Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Yılı

A+
A-

Bu yazımızda sizlere Avukatlık Ücret Tarifesi ile ilgili kısaca bilgi paylaşımında bulunacak ve yine her yıl tekrar düzenlenen Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 yılı güncel rakamlarını paylaşmaya çalışacağız.

2019 yılı avukatlık ücretleri

avukatlik ucret listesi 2019 yılı

Avukatlık Ücret Tarifesi Nedir

Avukatlık Ücret Tarifesi; avukat ile iş sahipleri arasında alınacak hukuki hizmete karşılık olarak geçerli bir ücret sözleşmesinin yapılmamış olması veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda,  uygulanan ücret tarifesidir.  Bu tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücretleri kararlaştırılamaz, aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz olarak kabul edilmekte, ücrete ilişkin olarak bu tarife esas alınmaktadır.

Avukatlık ücret tarifesi takip edilen davanın kesinleşmesi aşamasına kadar yapılan iş ve işlemlerin karşılığında ödenen ücret olarak da tarif edilebilir. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı bir ücret gerektirmez. Buna karşılık Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Sayıştay ve icra takiplerinde temyizen ve bölge adliye mahkemeleri ile bölge idare mahkemelerinde itirazen görülen işlemlerin duruşmaları ayrı ücret gerektirir.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine Göre Avukatlık Ücreti Ne Kadardır

Her yıl olduğu gibi Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 yılında da rakamları güncellenerek Resmi gazete ile yayınlanmıştır. 30/12/2017 tarihinde yayımlanan 29936 Sayılı Resmi Gazete ile 2019 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri uygulama alanlarına göre ayrı ayrı olarak belirlenmiştir.

Vekalet Ücreti Nereye Ödenir

Avukatlık Asgari Ücret tarifeleri uyarınca mahkeme tarafından ücretin ödenmesine hükmedilmiş olması halinde bu ücret miktarı davayı takip eden ve ücreti almaya hak kazanan avukata ödenir.  Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca avukat ücretinin ödenmesi için davanın kesinleşmiş olması ve sanığın üzerine atılı suçtan dolayı ceza almış olması gerekmektedir.  Vekalet ücretinin ödenmesine mahkemenin vermiş olduğu karar da ayrıca yer verilerek hükmedilir.

Avukatlık Ücretini Ödemezsem Ne Olur

Mahkemenin vermiş olduğu kararda avukatlık ücret tarifesi uyarınca avukatlık ücretinin ödenmesine hükmedilmiş ve bu ceza kesinleşmiş ise işlemiş olduğu suçtan dolayı ceza alan sanığın,  avukat tarafından kendisine yapılan tebligatı aldıktan sonra veya tebligatı almadan kendiliğinden avukata müracaat ederek makbuz karşılığı ödeme yapması gerekmektedir. Avukatlık ücretinin takibini avukatın kendisi yapmaktadır. Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca ödenmesine hükmedilen avukatlık ücretinin ödenmemesi halinde icra yolu ile alacağın tahsili yoluna gidilebilir.

Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Resmi Gazete ‘de Yayınlanan Liste

2019 yılı Avukatlık Ücret Tarifesi listesi aşağıda paylaşılmıştır. Resimlere Büyütmek için Lütfen Üzerine Tıklayınız.

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

210,00 TL

  Takip eden her saat için

110,00 TL

2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar)

400,00 TL

  Takip eden her saat için

210,00 TL

3. Yazılı danışma için

400,00 TL

4. Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto düzenlenmesinde

300,00 TL

5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri

400,00 TL

b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması

1.200,00 TL

c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler

1.200,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret
1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için

300,00 TL

2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için

500,00 TL

3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için

2.200,00 TL

4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için

1.000,00 TL

5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

a) Duruşmasız ise

4.300,00 TL

b) Duruşmalı ise

7.500,00 TL

c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir

6. İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin % 12’sinden aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar

250,00 TL

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret
1. Yapı kooperatiflerinde

750,00 TL

2. Anonim şirketlerde

1.250,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti

1.250,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1. Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi işleri için:

  a) Duruşmasız ise

300,00 TL

  b) Duruşmalı ise

400,00 TL

2. Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi için

550,00 TL

3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için

1.100,00 TL

4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

a) Duruşmasız ise

750,00 TL

b) Duruşmalı ise

1.100,00 TL

5. Tüketici Mahkemelerinde görülen kredi taksitlerinin veya faizinin uyarlanması davaları için

750,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İcra Dairelerinde yapılan takipler için

250,00 TL

2.

İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için

300,00 TL

3.

İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için

500,00 TL

4.

İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için

300,00 TL

5.

Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için

450,00 TL

6.

Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde takip edilen davalar için

750,00 TL

7.

Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.500,00 TL

8.

Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için

750,00 TL

9.

Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için

2.200,00 TL

10.

Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.000,00 TL

11.

Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için

1.100,00 TL

12.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için

3.000,00 TL

13.

Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için

1.100,00 TL

14.

Disiplin Mahkemelerinde takip edilen davalar için,

900,00 TL

15.

İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise

750,00 TL

b) Duruşmalı ise

1.500,00 TL

16.

Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için

a) Bir duruşması olan işler için

750,00 TL

b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken sair işlemleri olan işler için

1.500,00 TL

17.

Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için

3.000,00 TL

18.

Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için

a) Duruşmasız ise

1.500,00 TL

b) Duruşmalı ise

3.000,00 TL

19.

Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile görülen işlerin duruşması için

1.100,00 TL

20.

Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için

1.100,00 TL

21.

Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar

5.000,00 TL

b) Bireysel başvuru

Duruşmalı işlerde

3.000,00 TL

Duruşmasız işlerde

1.500,00 TL

c) Diğer dava ve işler

3.000,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.

İlk 30.000,00 TL için

% 12,00

2.

Sonra gelen 40.000,00 TL için

% 11,00

3.

Sonra gelen 80.000,00 TL için

% 8,00

4.

Sonra gelen 250.000,00 TL için

% 6,00

5.

Sonra gelen 600.000,00 TL için

% 4,00

6.

Sonra gelen 750.000,00 TL için

% 3,00

7.

Sonra gelen 1.250.000,00 TL için

% 1,50

8.

3.000.000,00 TL’dan yukarısı için

% 1,00ZİYARETÇİ YORUMLARI - 12 YORUM
 1. Serhat Azizoğlu dedi ki:

  Ya bir asgari ücret ile çalışan kişiden 400 lira ihtarname dilekçe parası alınır mı Ankara’da yardımcı olacak bir Avukat yokmu ata dan deden kalan tarlayı altınları fabrikaları için yazdirmayacagiz işçinin alın terini sömüren patronlardan mesai ücretleri eksik yatan haklarımızı aramak için yazdiracagiz el insaf

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Serhat bey haklısınız, bizim avukatlık ücretlerine ilişkin herhangi bir müdahalede bulunma şansımız yok, ancak sitemizde yayınlamış olduğumuz dilekçe örnekleri ve makaleler ile vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buna ilişkin çalışmalarımıza da devam edecektir. Bu konuda vatandaşlarımızdan maddi olarak bir beklentimiz yoktur, sadece bizi takip etmeniz ve yazılarımızın daha fazla kişiye ulaşması ve faydalı olması için sosyal medya aracılığıyla paylaşmanız bizim için yeterli olacaktır.

 2. Abdurrahman DURU dedi ki:

  arkadaşlar tamam anladık ceza ise ceza. uyarılmadan yazılan cezalara karşıyım ben. üstelik aracımı sağa çektikten sonra yazdığım sms yüzünden 108 tl ceza geldi araç plakasından. Devlet bu kadar mı paraya sıkıştı anlamadım ki. insan bir uyarır değil mi. biz de hatamız varsa bir daha yapmayız olur biter. Zaten vergiler, zamlar derken iki yakamızı biraraya getiremezken… ben çocuklarımın eksiklerini alamazken, evime ekmek götüremezken bu ceza yazma işi çocuk oyuncağına döndü resmen. ceza yazan memur arkadaşlara sesleniyorum. Cezayı gerçekten hakedenlere yazın. elinizi vicdanınıza koyup öyle yazın lütfen.

  1. Musa dedi ki:

   Aynı şekilde bana da 108 tl ceza geldi güney doğu gazisi arkadaşımın işlerini hallederken ayrıca kimlik ve gazi belgesi görünür bir şekilde üzerindeydi.

 3. Ali dedi ki:

  İşsizim ve Allah rızası için dilekçe yazdıracağım Bi avukat varsa yardımcı olamazmı eğer yardımcı olursa ileri tarihte işe başladığım an ücretini ödeyebilirim yardımcı olmak isteyen Bi avukat olursa bana ulaşırsa çok sevinirim 0533……

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Ali bey, konunun ne olduğunu, neyle alakalı bir dilekçe yazdırmak istediğinizi bize yazarsanız elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız, ancak bazı dilekçeleri yazmak için fazla ayrıntıya gerek duyulmakta yine de bu konuda bize mail atarak ya da yorumlardan ulaşabilirsiniz.

 4. Ramazan dedi ki:

  Selam avukat arkadşalar karayoları istimlak davam var ve bilir kişi raporu geldi itiraz dilekçesi yazmama yardimci olacak izmit içi avukat arkadşalar yardimci olusanız sevinirim

 5. Ramazan dedi ki:

  Selam avukat arkadşalar karayoları istimlak davam var ve bilir kişi raporu geldi itiraz dilekçesi yazmama yardimci olacak izmit içi avukat arkadşalar yardimci olusanız sevinirim 546……..

 6. Süreyya yağız dedi ki:

  Merhaba efendim ben boşanma davası açmak istiyorum eşimle 2012 yılının aralık ayından beri ayrı yaşıyoruz kavga edip ayrılmıştık ben boşanma davası açmak istiyorum ama masraflar karşı tarafa ödetilicek nasıl hareket edebilirim bilmiyorum

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Süreyya hanım,
   Anladığım kadarıyla eşinizle birlikte anlaşmalı boşanmaya karar vermişsiniz, böyle bir durumda kimin harç parası yatırdığı önemli değil, anlaşmalı boşanma dilekçesini ve anlaşmalı boşanma protokolünü birlikte düzenleyerek kendinizde dava açabilirsiniz bunun için avukat tutmak zorunda değilsiniz.

 7. Gül dedi ki:

  Tehtit ile cinsel ilişkiye girip videoya alıp tehtit etmek ve bu video ile banka atmlerinden para cektiren kişiyi şikayet ettik ama davanın gizli görülmesi için dilekçe nasıl yazılır ve gizlilik kararı cıkarmı psikolojisi tamamen bozuldu lütfen yardımcı olurmusunuz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Gül hanım,
   Normal şartlarda dava dosyası hakkında taraflar haricinde herhangi birine bilgi ve evrak verilemez, ilgili savcılık veya mahkemeye başvurarak gizlilik kararı verilmesini talep edebilirsiniz, bu kararın verilip verilmeyeceği ilgili savcı veya hakimin gerekli incelemesinden sonra değerlendirilecektir.


Önceki yazıyı okuyun:
Avukatsız Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi ve Protokol Örneği

Boşanmaya karar veren çiftlerin açmış oldukları davaları anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak iki şekilde ele alabiliriz. Bu yazımızda ise...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016