Adli Sicil Kaydının Silinmesi Nasıl Olur

A+
A-

Toplumumuzda yaşamakta olan bir çok birey, geçmişte isteyerek veya istemeyerek işlemiş olduğu suçlar nedeniyle adli sicil kaydında görünen ilamlar (sabıka kayıtları) nedeniyle sıkıntılar yaşamakta,  bunun sonucu olarak da sosyal ve ekonomik hayatı olumsuz olarak etkilenmektedir. Günümüzde adli sicil kayıtları, herhangi bir adliyede bulunan adli sicil bürolarından alınabildiği gibi, e-devlet üzerinden de adliyeye gitmeden alınabilmektedir. Bu yazımızda adli sicil kaydının silinmesi nasıl olur, adli sicil kaydının silinmesi için gerekli koşullar ve adli sicil kaydı silme başvuru dilekçesi ile ilgili olarak sizlere bilgi vermeye çalışacağız.

Adli Sicil Kaydı Nedir

Kişiler hakkında verilen ceza ve güvenlik tedbirlerinin, kesinleşmiş mahkeme kararlarına dayanılarak belli bir kayıt altına alınması işlemine “adli sicil” denilmektedir. Vatandaşlar tarafından daha çok “sabıka kaydı” olarak adlandırılsa da resmi olarak kullanılan terim Adli Sicil Kaydıdır. Adli sicil kaydında görünen ilamları suç kaydı olarak da tarif edebiliriz.

Kişiler hakkında, mahkemeler tarafından verilen bütün kesinleşmiş kararlar adli sicil kaydı olarak görünmez. Suçun adli sicil kaydında görünebilmesi için ceza ve güvenlik tedbirinin uygulanmış olması gerekmektedir. Örneğin, Düşme, Beraat veya Karar Verilmesine Yer Olmadığına vb. gibi kararlar herhangi bir ceza veya güvenlik tedbiri olmadığından adli sicil kaydında yer almaz. Ayrıca, mahkeme tarafından herhangi bir ceza veya güvenlik tedbirine karar verilmiş olsa bile adli sicil kaydında görünebilmesi için o mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) Kararları Adli Sicil Kaydında Görünür mü

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) kararları mahkumiyet hükmü olarak kabul edilmediği için adli sicil kaydına işlenmez. Ancak, Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması (HAGB) kararları teknik olarak mahkumiyet kararı olarak kabul edilmemektedirler. Her ne kadar kişilerin alacakları adli sicil kayıtlarında görünmeseler ile ayrı bir kayıt sistemine tabi tutularak kaydedilirler ve Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemelerin almış oldukları adli sicil kayıtlarında görünmektedirler.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Gerekli Şartlar

Adli sicil kaydının silinmesine ilişkin şartlar, 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 9. ve geçici 2.maddeleri gereğince düzenlenmiştir.  Ayrıca, bu kanun maddeleri ve 01 Haziran 2005 tarihinden önce işlenen suçlarla ilgili işlem yapılarak arşive alınan kayıtlardan, 3682 Sayılı kanunun 8. Maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde, bu tarih esas alınarak Anayasanın 76. Maddesi ve ilgili metinlerinde “affa uğramış olsalar bile” ibaresi bulunan bazı özel kanunlarda sayılan ve niteliği itibari ile arşivden silinmesi mümkün olmayan suç ve mahkumiyetler dışındaki kayıtlar için ilgili şahsın, Cumhuriyet Başsavcılığının veya Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulundu yer Asliye Ceza Mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Ceza Mahkemesi İstinaf Başvurusu ve Dilekçe Örneği

Anayasanın 76. Maddesine Göre “Affa Uğramış Olsalar Bile” Silinemeyecek Adli Sicil Arşiv Kayıtları

Anayasanın 76.maddesine göre bazı özel kanunlarda sayılan ve niteliği itibari ile arşivden silinmesi mümkün olmayan suç ve mahkumiyetler affa uğramış olsalar bile adli sicil arşiv kaydının silinmesi mümkün değildir. Bu suçlara örnek olarak 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer aletler Hakkındaki Yasanın 7. Maddesi, 2839 Sayılı Milletvekilliği Seçim Kanununun 11. Maddesi, 657 Sayılı Devlet memurları Kanununun 48. Maddesi v.b. suçlar gösterilebilir.

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Nasıl Olur

Adli Sicil Kaydına Kaydedilen Suçlar

Hangi suçların adli sicil kaydına işleneceği 5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 4.maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre:

Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir. Bu bağlamda;

a) Hapis cezaları ile ilgili olarak;

Hapis cezasına mahkûmiyet kararı,

Koşullu salıverilme kararı,

Koşullu salıverilmede denetim süresinin uzatılmasına ilişkin karar,

Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına dair karar,

Hapis cezasının infazının tamamlandığı hususu,

b) Hapis cezasının ertelenmesi halinde;

Denetim süresi,

Denetim süresinin yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirilmesi dolayısıyla cezanın infaz edilmiş sayıldığı hususu,

Ertelenen hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine ilişkin karar,

c) Adlî para cezası ile ilgili olarak;

Adlî para cezasına ilişkin mahkûmiyet hükmü,

Adlî para cezasının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,

Adlî para cezasının tazyik hapsi suretiyle kısmen veya tamamen infaz edildiği hususu,

Adlî para cezasının tazyik hapsinden sonra kalan kısmının ödenmek suretiyle infaz edildiği hususu,

d) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırıma mahkûmiyet halinde;

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak, adlî para cezasına mahkûmiyet veya güvenlik tedbiri uygulanması hükmü,

(Değişik: 26/2/2008-5739/7 md.) Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin gereklerinin yerine getirilmemesi dolayısıyla hapis cezasının infazına ilişkin karar,

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırım olarak hükmedilen güvenlik tedbirinin değiştirilmesine ilişkin karar,

e) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma ile ilgili olarak;

Kasten işlenen bir suç nedeniyle hapis cezasına mahkûmiyetin kanunî sonucu olarak yoksun kalınan haklara cezanın ertelenmesi dolayısıyla getirilen istisnaya ilişkin karar,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcralık Borç Ödenmeyince Ne Olur (Tüm İhtimaller)

Mahkûmiyet hükmüyle bağlantılı olarak verilen, belli bir hak ve yetkinin kullanılmasının veya belli bir meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya da sürücü belgesinin geri alınmasına ilişkin karar,

f) Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,

g) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,

h) Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,

i) Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,

j) Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,

k) (Ek: 24/11/2016-6763/39 md.) Akıl hastalığı nedeniyle hükmedilen güvenlik tedbirlerine ilişkin kararlar.

Adlî sicile kaydedilir. 

Adli Sicile Kaydedilmeyecek Cezalar

Aşağıda yazılı cezalardan herhangi biri verilmiş olsa bile adli sicil kaydına kaydedilmez,  5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun 5. Maddesine göre adli sicile kaydedilmeyecek bilgiler aşağıdaki gibidir.

 Türk mahkemeleri tarafından verilmiş olsa bile;

a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,

b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,

c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar,

Adlî sicile kaydedilmez

Adli Sicil Kaydı Nasıl Silinir Şartları Nelerdir

Adli sicil kaydının silinmesi ne zaman olur

Adli Sicil Kaydı Nasıl ve Ne Zaman Silinir

5352 Sayılı Adli Sicil Kanununun da adli sicil kaydının nasıl ve ne zaman silineceği açıkça belirtilmiştir. Adli sicil kaydının silinmesine ilişkin tereddütlerin oluşması halinde Yargıtay içtihatlarından faydalanma yoluna gidilmektedir. Genel olarak adli sicil kaydının silinmesi maddeler halinde sıralayacak olursak. 5325 Sayılı Adli Sicil Yasasının 9. Maddesine göre

(1) Adlî sicildeki bilgiler;

 • Ceza ve güvenlik tedbirinin infazının tamamlanmasının anlaşılması halinde adli sicil kaydı kendiliğinden silinebilir. (Ceza hapis cezası ise bihakkın tahliye tarihi veya denetim süresini son bulduğu tarih. Ceza adli para cezası ise adli para cezasının ödendiği tarih veya tazyik hapsine çevrilmiş ise cezaevinden çıkış tarihidir)
 • Ceza Mahkumiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık.
 • Ceza zamanaşımının dolması.
 • Genel af

Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

(3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir.

Adli Sicil Kaydının Silinmesi Başvuru Dilekçesi

Adli sicil kaydının süresi halinde silinmemesi halinde, Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne yazılacak bir dilekçe ile adli sicil kaydında görünen kayıtlarının silinmesi talep edilebilir. Talep dilekçesine adli sicil kaydında görünen mahkeme ilamının da ilgili mahkemeden kesinleşme şerhli olarak alınıp eklenmesi gerekmektedir. Aksi halde adli sicil kaydının silinmesine ilişkin süreç uzayacaktır. Adli sicil kaydının silinmesine ilişkin başvurularda kullanılmak amacıyla, sitemizde hazırlanmış örnek dilekçeler üzerinde gerekli düzenlemeleri yaparak kendinize uygun uyarlayabilirsiniz. Adli Sicil Kaydının Silinmesi Dilekçesi Örneğine buradan ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. mehmet dedi ki:

  Adli sicil kaydımı sildirmem için ne kadar süre beklemem lazım, benim adli sicil kaydımda görünen dava dosyasının kesinleşme tarihinin üzerinden 4 yıl 2 ay geçti bu şekilde silinirmi. adli sicil kaydının silinmesi için kesinleşme tarihimi esas alınmakta. Ayrıca, silinen adli sicil kaydım, adli sicil arşiv kaydı olarak mı görününecek. bu konularda bilgi verirseniz sevinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mehmet bey, adlı sicil kaydının ve adli sicil arşiv kaydının silinmesi için gerekli şartları oluşması gerekmektedir. Adli sicil kaydı (sabıka kaydı) silinme şartları suçun niteliğine göre işlem yapılmaktadır. Kesinleşmesinden sonra en az 5 yıllık sürenin geçmiş olması halinde Adlı sicil istatistik Genel Müdürlüğü tarafından sabıkanın silinmesine karar verilebilir. Bunun için sitemizde bulunan dilekçe örneklerinden faydalanabilirsiniz.


Önceki yazıyı okuyun:
Adli Sicil Kaydının Silinmesi İçin Dilekçe Örneği

Her vatandaşımızın bildiğimiz üzere; devlet nezdinde bir adli sicil kaydı tutulmaktadır. Bu kayıtlar yeri geldiğinde bazı kurumlar tarafından ve yine Cumhuriyet...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016