Asliye Ticaret Mahkemesi Dilekçe Örnekleri

A+
A-

Asliye Ticaret Mahkemelerinin görev ve yetkileri, Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davalara ilişkin olarak daha önce yazmış olduğumuz Asliye Ticaret Mahkemesi Görev ve Yetkileri konulu yazımızda okurlarımıza bilgi vermeye çalışmıştık. Bu yazımızda yine Asliye Ticaret Mahkemesinin görev yetkileri ile bakmaya yetkili olduğu işlerli ilgili genel bilgileri vermeye çalışarak ayrıca Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davalara ilişkin dilekçe örneklerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. 

Asliye ticaret mahkemesi dilekçesi

Asliye Ticaret Mahkemesi Dilekçe Örnekleri

Asliye Ticaret Mahkemelerinin Yetki ve Görevleri

Asliye Ticaret Mahkemelerinin görev ve yetkileri özellikle Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev ve yetkileri ile karıştırılma bu da telafisi mümkün olmayan zararlara yada zaman kayıplarına neden olmaktadır.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 4.ve 5. Maddesinde Asliye Ticaret Mahkemelerinin görev ve yetkileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 4 ve 5. Maddesi

Madde 4 (1) Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;

a) Bu Kanunda,

b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde,

c) 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun malvarlığının veya işletmenin devralınması ile işletmelerin birleşmesi ve şekil değiştirmesi hakkındaki 202 ve 203, rekabet yasağına ilişkin 444 ve 447, yayın sözleşmesine dair 487 ilâ 501, kredi mektubu ve kredi emrini düzenleyen 515 ilâ 519, komisyon sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 545, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcıları için öngörülmüş bulunan 547 ilâ 554, havale hakkındaki 555 ilâ 560, saklama sözleşmelerini düzenleyen 561 ilâ 580 inci maddelerinde,

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel hükümlerde,

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ve çekişmesiz yargı işleri ticari dava ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. Ancak, herhangi bir ticari işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır.

(2) Ticari davalarda da deliller ile bunların sunulması 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir.

  1. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler

Madde 5- (1) Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevlidir.

Asliye Ticaret Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşler

5235 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde 18.06.2014 tarihinde 6545 sayılı yasanın 45. Maddesinde yapılan değişiklikle Asliye Ticaret Mahkemesinin bakacağı işlere ilişkin gerekli değişiklik yapılmıştır. Buna göre, Asliye Ticaret Mahkemesi dava konularını aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Zorlu Elektrik Abonelik İptali Fatura İtiraz Dilekçe Örneği

Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur.

 Konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava değeri üç yüz bin Türk lirasının üzerinde olan dava ve işler ile dava değerine bakılmaksızın;

  1. İflas, iflasın ertelenmesi, iflasın kaldırılması, iflasın kapatılması, konkordato ve yeniden yapılandırmadan kaynaklanan davalara,
  2. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda hâkimin kesin olarak karara bağlayacağı işler ile davalara,
  3. Şirketler ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan genel kurul kararlarının iptali ve butlanına ilişkin davalara, yönetim organları ve denetim organları aleyhine açılacak sorumluluk davalarına, organların azline ve geçici organ atanmasına ilişkin davalara, fesih, infisah ve tasfiyeye yönelik davalara,
  4. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununa göre yapılan tahkim yargılamasında; tahkim şartına ilişkin itirazlara, iptal davalarına,

Hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davalara, ilişkin tüm yargılama safhaları, bir başkan ve iki üye ile toplanacak heyetçe yürütülür ve sonuçlandırılır. Heyet hâlinde bakılacak davalarla ilgili olmak üzere, dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirler de heyet tarafından incelenir ve karara bağlanır. Bu fıkrada belirtilen dava ve işler dışında kalan uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan ve üye hâkimler arasında dağılıma ilişkin esaslar, işlerde denge sağlanacak biçimde mahkeme başkanı tarafından önceden tespit edilir.  Özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerinin kuruluşuna ilişkin hükümler saklıdır. (5275 Sayılı Yasanın 5. Md. Yeni düzenleme 18/01/2014-6545/45.md.)

Asliye Ticaret Mahkemesi Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır

Asliye Ticaret Mahkemelerine açılan dava dilekçesini yazarken Hukuk Mahkemeleri Kanununun 119. Maddesinde belirtilen hususların dilekçede belirtilmesine dikkat edilmelidir. Bu nedenle, Hukuk Mahkemeleri Kanununun 119. Maddesindeki ayrıntılar hakkında öncelikli olarak bilgi edinmenin faydalı olacağı kanaatindeyiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Tutanak Nasıl Tutulur Dikkat Edilmesi Gereken 5 Önemli Detay

Dava dilekçesinin içeriği (HMK. Md.119)

(1) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

a) Mahkemenin adı.

b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.

c) Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.

ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava konusunun değeri.

e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında açık özetleri.

f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği.

g) Dayanılan hukuki sebepler.

ğ) Açık bir şekilde talep sonucu.

h) Davacının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin imzası.

(2) Birinci fıkranın (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

Asliye Ticaret Mahkemesi Dava Dilekçe Örneği

Asliye Ticaret Mahkemelerine açılan davalara ilişkin olarak sitemizde hazırlanmış bir çok dilekçe örneği mevcuttur. Talebinize uygun dava dilekçesi örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak uyarlama yapabilirsiniz. Asliye Ticaret Mahkemelerindeki davaların farklılık göstermesi ve ticari davaların karışıklığı nedeniyle dilekçe yazılmadan önce avukatınızdan veya bu konuda uzman bir hukukçudan bilgi alınması daha faydalı olacaktır. Sitemizde bulunan Asliye Ticaret Mahkemesi dilekçe örneklerinin hukuki yardım amacıyla değil, bilgilendirme amacıyla paylaşıldığı unutulmamalıdır. 

Borçlunun istemine dayanan aciz sebebi ile doğrudan doğruya iflas davası dilekçe örneği

Borçlunun İstemine Dayanan Aciz Nedeni İle Doğrudan Doğruya İflas Davası Dilekçesi

Alacaklı talebine dayalı iflas dilekçesi

Alacaklının Talebine Dayanan İflas Davası Dilekçesi

İflas kararı verilmesi istemi dilekçe örneği

İflas Kararı Verilmesi İstemi Dilekçesi

İflasın ertelenmesi davası dilekçe örneği

İflasın Ertelenmesi Davası Dilekçesi

Konkordatonun onaylanması sebebi ile iflasın kaldırılması davası dilekçe örneği

Konkordatonun Onaylanması Nedeni İle İflasın Kaldırılması Davası Dilekçesi

Ticaret siciline tescil davası dilekçe örneği

Ticaret Siciline Tescil Davası Dilekçesi

Ticaret Siciline Tescil Davası Dilekçesi 2.Sayfa

Dilekçe örneklerimizi PDF formatında indirmek için lütfen aşağıdaki linkleri kullanınız.

Aciz Sebebi ile Dogrudan Dogruya iflas Davasi Dilekcesi

Alacaklinin Talebine Dayanan iflas Dilekcesi Örnegi

iflas Karari Verilmesi istemi Dilekcesi

iflasın Ertelenmesi Davasi Dilekcesi

Konkordatonun Onanmasi Nedeni ile iflasın Kaldirilmasi Davasi dilekcesi

Ticaret Siciline Tescil Davasi Dilekcesi

NOT: Asliye Ticaret Mahkemeleri dava dilekçe örneklerinden talebinize uygun olanı üzerinde gerekli değişikleri yaparak kendinize göre tasnif edebilirsiniz. Dilekçe örnekleri ile ilgili doğabilecek herhangi bir hak kaybından sitemiz sorumlu değildir. 

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Asliye Hukuk Mahkemesi İstinaf Dilekçesi Örneği

Ceza Mahkemelerinde olduğu gibi Hukuk Mahkemelerinde de, ilk derece mahkemelerinden kesin olarak verilen hükümlerin dışında olan hükümlere karşı istinaf kanun...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016