Ayıplı Mal Bedeli İade Dilekçesi Örneği

A+
A-

Tüketiciler olarak bilmemiz gereken haklarımızdan bir tanesi de ayıplı mal konusudur. Şimdi sizlere bu yazımızda ayıp mal nedir detaylı bir şekilde anlatarak; ayıplı mal iade dilekçesi örneğimizi paylaşmaya çalışacağız.

İlgili Kanunun Yürürlüğe Girişi

Türk yargı sistemimizde Ayıplı Mal ve Ayıplı Hizmet kavramları, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile yasal bir statüye kavuşmuş, bu yasa 07/11/2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 1. Maddesinde, kanunun amacının,  “Kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenlik ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tanzim edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu  girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikalarının oluşturulmasında gönüllü örgütlemeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.”şeklinde tüketicinin korunmasına yönelik koruyucu tedbirler alınmıştır.

Ayıplı Mal Nedir

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 8. Maddesinde ayıplı malın ne olduğu, hangi ürünlerin ayıplı mal sayılabileceğine ilişkin olarak detaylı bilgi verilmiştir.

 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 8. Maddesine göre Ayıplı Mal;

(1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.

 (2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

(3) Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

Ayıplı Malda Satıcının Sorumluluğu

Satıcı, satışını yaptığın malı sözleşmeye uygun olarak tüketiciye teslim etmekle yükümlüdür. Yine kanun koyucu ispat yükümlülüğü açısından, malın teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Böyle bir durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Ayıplı malın satışını yapan veya ayıplı hizmet sunan satıcı, ürünü satın alan kişilere karşı sorumludur. Ayıplı maldaki bu sorumluluk sadece satıcıyı değil,  ana bayi, üretici veya ithalatçıyı da kapsar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Avukatlık Ücret Tarifesi 2019 Yılı

Ayıplı Mal Çeşitleri

Ayıplı mallar açık ayıp, gizli ayıp, ekonomik ve hukuki ayıp olarak dört gurupta sınıflandırılmaktadır. Ayıplı mala ilişkin bu sınıflandırmaların ne olduğuna ilişkin sınıflandırmalara ayrı ayrı değinecek olursak.

Açık Ayıp; ayıplı ürünün üzerinde gözle görünür, detay gerektirmeyen  ve ilk bakışta fark edilen ayıp çeşidi açık ayıplı mal olarak adlandırılmaktadır.

Gizli Ayıp; Ayıplı malda bulunan kusurun ilk bakışta fark edilmeyecek bir yerde olması, gözle görünmemesi, ürünün kullanılması ile birlikte daha sonradan satın alınan üründe ayıbın ortaya çıkmasına gizli ayıp denmektedir. Tüketici tarafından alınan üründe gizli ayıp söz konusu olursa ürünün satın alınmasından itibaren 2 yıl içerisinde tüketici bu ayıbın giderilmesini isteyebilir.

Hukuki Ayıp; Belli bir malın satışının imkansız hale gelmesi veya kısıtlanması nedeniyle ortaya çıkan ayıp çeşididir. Bu konuda verilecek en güzel örnek olarak klonlanarak satılan cep telefonunu gösterebiliriz.

Ekonomik Ayıp; Üründe bulunduğu belirtilen ancak üründe bulunmayan bu nedenle üründen faydalanma derecesini azaltan ekonomik değerini düşüren ayıp türüdür. Buna örnek olarak kullanma kılavuzunda yazıldığı halde üründe bulunmayan bir özelliği gösterebiliriz.

Ayıplı malın iadesi dilekçesi

Ayıplı Mal İade Dilekçesi Nasıl Hazırlanır

Ayıplı Mal Satın Alan Tüketicinin Hakları Nelerdir

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 11. maddesinde tüketicinin seçimlik haklarının ne olduğu maddeler halinde sıralanmıştır. Buna göre;

(1) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

     a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

     b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

     c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

    ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

 (2) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz.

(3) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. 

(4) Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iş günü, konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise altmış iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbesttir.

(5) Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.

 (6) Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

Ayıplı Mal Zamanaşımı ve İade Süresi 2017

6502 Sayılı TKK. Madde 12-

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  En Basit ve Anlaşılabilir Haliyle : Etkin Pişmanlık Nedir

 (1) Kanunlarda veya taraflar arasındaki sözleşmede daha uzun bir süre belirlenmediği takdirde, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda taşınmazın teslim tarihinden itibaren beş yıldır.

 (2) Bu Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğu bir yıldan, konut veya tatil amaçlı taşınmaz mallarda ise üç yıldan az olamaz.

(3) Ayıp, ağır kusur ya da hile ile gizlenmişse zamanaşımı hükümleri uygulanmaz.

Satıcının Ayıplı Mala ilişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi Halinde Tüketicinin Yapacakları

Tüketici ayıplı bir mal ya da hizmet alımından kaynaklı olarak seçimlik haklarından herhangi birini kullanmayı talep edebilir. Satıcı ise tüketicinin seçimlik haklarından herhangi birini yerine getirmemekte ısrar ediyorsa, tüketici, Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. 2017 Yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan başvurularda uyuşmazlık miktarı 3.610 (Üç bin altı yüz on)  Türk Lirasının üstünde olamaz.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru şartları, usulleri ve süreleri ile ilgili olarak yazmış olduğumuz Tüketici Hakem Heyeti Nedir konulu  ayrıntılı makaleyi buradan okuyabilirsiniz.

Ayıplı Mal Bedelinin İadesi Dilekçe Örneği

Ayıplı Mal ile ilgili tüketici seçimlik haklarından birinin satıcı tarafından yerine getirilmemesi halinde 2017 yılı itibari ile belirlenen 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altındaki bedeller için Tüketici Hakem Heyetine, bu miktarın üstündeki bedeller için Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Ayıplı Mal bedelinin iadesine ilişkin yazılacak olan dilekçeler Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine hitaben yazılmalıdır. Dilekçede tarafların adı ve soyadı,  adresleri, uyuşmazlığın konusu ve miktarı,  deliller ve talep açıkça yazılmalıdır. Tüketici Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemelerin de görülen davalara ilişkin olarak sitemizde yazılmış bir çok ayıplı mal bedelinin iadesi dilekçe örneği mevcuttur, dilekçeler üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak kendi talebinize uygun uyarlama yapabilirsiniz. Sitemiz içerisinde yayınlanan ve ilginizi çekeceğini düşündüğümüz Tüketici Mahkemesi Dava Açma konulu  makalemize buradan ulaşabilirsiniz.

Ayıplı mal iade dilekçesi

Ayıplı Mal İade Dilekçe Örneği

Ayıplı mal nedeni ile tazminat davası açma dilekçe örneği

Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Ayıplı mal satış bedeli iade davası dilekçe örneği

Ayıplı Mal Satış Bedelinin İadesi Dava Dilekçesi

Ayıplı Mal İadesi Dilekçe Örneği PDF formatında indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.

 Ayıplı Mal Bedelinin İadesi Dava Dilekçesi

Ayıplı Mal Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi

Ayıplı Mal Satış Bedelinin İadesi Davası DilekçesiZİYARETÇİ YORUMLARI - 4 YORUM
 1. foto dedi ki:

  internet sitesinden 10,188 tl lik ürün aldım,istediğim ürün yerine 1 kiloluk hurdacıdan plastik yollamışlar.aradım hata olmuş dedi…tekrar yollayın düzeltelim dediler.yolladım hurdalık gelende gitti ödediğim 10,188 tl de gitti..14 günlük cayma hakkımı kullandım.1,5 ay oldu para iadem olmadı..şirket adı *********** ***** ******* ****,,,BU ŞAHIS HALA BAŞKA İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN İNSANLARI ALDATMAYA DEVAM EDİYOR MAALESEF,ARKADAŞLAR BİLMEDİĞİNİZ SİTELERDEN KESİNLİKLE ALIŞVERİŞ YAPMAYIN…ödediğin makbuzda açıklama kısmına ürün hakkında bişi yazma garantide sorun yaşarsın diyerek korkutuyorlar sonra mahkemeye versende paranı geri alamıyorsun….ki ben verdim mahkemeye davanın reddini istemişler uyduruk sebeplerle…dava nasıl sonuçlanır yazabilirmisiniz lütfen….

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhabalar foto, mahkeme elinde bulunan delillere göre karar vereceğinden bu konu hakkında peşin bir şey söylemek doğru olmayacaktır.

 2. Gül dedi ki:

  Çorlu veltev mobilya Dan masa ünite aldım alırken teşhirde yoktu kararsız kaldım sonraya erteleyelim derken görevliler size bu kumaş tonunda gelecek dediler ikna ettiler eve gelince baktım çok koyu bir ton sandalyelerin ahşap kısmı plastikğe benziyor masanın bacağıyla alakası yok ustalar kurdu gitti bendemi acaba sıkıntı dedim eşimde değişik bunlar deyince gittim açıkladım durumu firmaya önce evet çok farklı halletcez çözecez derken orijinali böyle siz böyle beğenmişsiz deyip fabrikaya konuşuyor size bilgi vereceğiz diye oylamaya başladılar kumaş değişimi olursa 500 TL vermeniz gerekiyor dediler şimdide masanın bacağında kurt kesiği gördüm anlaşmak istiyorlar ancak ben paramın iadesini istiyorum iade edemeyiz diye diretiyolar kurt kesiği ürünü ayıplı mal yaparmı yardımcı olurmusunuz

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Gül hanım,
   Almış olduğunuz üründe herhangi bir hata veya defolu olması halinde ayıplı mal olarak kabul edilir, ilgili firmaya noter aracılığıyla ihtarname çekmenizi buna rağmen para iadesi veya ürün değişimi yapılmaması halinde Tüketici Hakem Heyetine başvurarak para iadesi veya ürün değişimi ile ilgili talepte bulunabilirsiniz, ilgili firma tüketici hakem heyetinin vermiş oluğu karara uymak zorunda, uymadığı takdirde icra yolu ile de hakkınızı arayabilirsiniz.


Önceki yazıyı okuyun:
Aydem Elektrik Abonelik İptali Faturaya İtiraz Dilekçe Örneği

Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. 2008 yılında EPDK tarafından yapılan ihalede Aydın, Muğla, Denizli illeri elektrik dağıtımı işini yapmaya hak...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016