Eski Hükümlülere İşkur ve KOSGEB Hibe Kredi Desteği 2019

A+
A-

Dilekcesepeti.com olarak gerek daha önceden cezaevinde bulunan ve daha sonra tahliye olan kişileri ve gerekse de halen cezaevinde bulunan mahkumların yakınlarını; gündemdeki son düzenlemeler ile ilgili olarak bilgilendirmeye devam etmekteyiz. Şimdi sizler için Dilekcesepeti.com olarak Eski Hükümlülere İşkur ve KOSGEB Hibe Kredi Desteği 2019 yılındaki son mevcut düzenlemeleri aktaracağız. Bunun yanı sıra yönetmeliklerdeki son düzenlemeleri de sizler adına takip ederek, anında sizlerle de paylaşmaya devam edeceğiz. Sizlere bu anlamda bir fayda sağlayabilmek en büyük ödülümüz olacaktır. Şimdi adım adım devam edelim.

eski hükümlülere kosgeb ve işkur hibesi

Eski Hükümlülere İşkur ve KOSGEB Hibe Kredi Desteği 2019

Hükümlülere yönelik olarak son yıllarda bir çok düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de İŞKUR aracılığıyla eski hükümlülere yönelik verilen hibe destekli kredilerdir. Yapılan bu düzenlemelerle, hükümlülerin sosyal hayata uyum sağlayarak kendilerine ait iş yeri kurabilmeleri ve bu itibarla cezasını çekmiş olan hükümlülerin toplumda bir statüye kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işyerlerine kesilen ve tahsil edilen idari para cezaları belli bir havuzda toplanarak İŞKUR ve KOSGEB aracılığıyla iş kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere destek verilmesi amacıyla bu proje hayata geçirilmiştir.

Hangi Eski Hükümlüler İŞKUR ve KOSGEB Hibe ve Kredi Desteğinden Faydalanabilir

Engellilerin ve eski hükümlülerin İŞKUR ve KOSGEB Hibe ve Kredi desteğinden faydalanabilmesi için öncelikli olarak yönetmelikte belirtilen engelli ve eski hükümlü şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

İlgili yönetmeliğe göre;

Engelli;

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle çalışma gücünün en az yüzde kırkından yoksun olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen ve çalışabilir durumda olan kişileri,   

Eski hükümlü ise;

bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olanları, ifade etmektedir. Bu tanımlamaya uyan bütün engelli ve eski hükümlüler gerekli şartları yerine getirerek İşkur ve Kosgeb tarafından verilecek olan hibe ve krediden faydalanabilir.

Eski Hükümlü İŞKUR ve KOSGEB Hibe ve Kredi Başvuru Şartları

Öncelikli olarak hükümlünün yukarıda açıkça belirttiğimiz yönetmelikte eski hükümlü olarak kabul edilen şartları taşıyor olması gerekmektedir. Bununla birlikte eski hükümlünün İşkur ve Kosgeb’de hibe ve kredisi alabilmesi için öncelikli olarak İŞKUR’a kayıtlı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Eski hükümlü İŞKUR ve KOSGEB hibe ve Kredi Başvuru Şartlarını maddeler halinde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • Eski hükümlü olmak
 • İŞKUR’a kayıtlı olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Herhangi bir şekilde emekli olmamak
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak (KOSGEB tarafından verilen veya KOSGEB’in kabul ettiği (Örneğin Halkeğitim Merkezinden verilen girişimcilik belgesi) herhangi bir kurumdan verilen girişimcilik sertifika olabilir.
 • Başvuru sahibinin üzerine kayıtlı aktif ve pasif işyeri veya işletme olmaması. (proje başvuru rehberi yayınlanma tarihi itibari ile projeye konu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak)
 • Başvuru sahibinin işyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet etmesi.
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin ve benzeri belgelere sahip olmak ve aranılan şartlara haiz olmak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Belediyeye İş Başvurusu İçin Dilekçe Örneği : Nasıl İş Başvurusu Yapılır

Eski Hükümlüler İŞKUR ve KOSGEB Hibe ve Kredisine Nasıl Başvurabilir

Eski hükümlülerin doğrudan yapacakları başvurular İŞKUR tarafından dikkate alınmamaktadır, bu nedenle; Eski hükümlüler İŞKUR ve KOSGEB hibe ve kredi desteğinden faydalanmak için, Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlüğü, koruma kurulları gibi) aracılığıyla projesini başvuru rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde il müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir.

Eski Hükümlüler İçin İş Yeri Kuruluş Desteği Nasıl Belirlenmektedir

Kendi işini kurmaya yönelik projesi olan eski hükümlülerin, kendi işini kurmaya yönelik projelerinde sadece kuruluş desteği kapsamında sözleşme imza tarihinden itibaren belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için ödenecek miktar Komisyon tarafından belirlenir. Bu konudaki ayrıntılar Proje Başvuru Rehberinde detaylı olarak belirtilmektedir.

Eski Hükümlüler İçin İŞKUR ve KOSGEB Hibe ve Kredi Desteği Miktarı

Eski hükümlülerin Adalet Bakanlığı ilgili birimleri (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Koruma Kurulları gibi) aracılığıyla yapmış olduğu başvuruların kabul edilmesi halinde, Başvuru sahibine toplam tahsis edilecek bütçe miktarı hiçbir şekilde vergiler dahil brüt asgari ücretin 15 katını geçemez.

Eski Hükümlüler İçin İŞKUR ve KOSGEB Hibe ve Kredi Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar

Eski hükümlüler için İŞKUR ve KOSGEB hibe ve kredi başvurusunda, kuruluş desteği kapsamında işletmenin faaliyete geçmesi için gerekli olan giderlerden hangilerinin komisyondan talep edildiği, hangisinin proje sahibi tarafından karşılanacağı açık bir şekilde belirtildiğine dikkat edilmelidir. Ayrıca, belirtilecek olan bütün bedellere vergiler dahil olmalı ve piyasada fiyat araştırılması yapılarak bedeller tespit edilmeli ve muhtemel fiyat artışları da göz önünde bulundurulmalıdır.

Eski Hükümlüler İçin İŞKUR ve KOSGEB Hibe ve Kredi Desteği Dışında Olan Giderler

İŞKUR eski hükümlü hibe ve kredi desteği dışında olan giderleri maddeler halinde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • İşyerinin kira ve depozito ücreti
 • Elektrik, su, doğalgaz, iletişim vb. altyapı ve abonelik ücretleri
 • Çalışanların ücretleri
 • Doğrudan veya işlenerek satılan ürünlerin bedelleri
 • Vergi, resim, harç, çeşitli üyelik ücretleri ve cezalar
 • İşin konusu ile direkt olarak ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaşlar ve diğer malzemelerin bedelleri
 • Daha önce kurulmuş olan işletmenin geliştirilmesi ve değiştirilmesi amacıyla yapılan giderler.
 • Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı

Desteklenmeyecek giderler arasında gösterilmiştir.

eski hükümlüler için iş yeri kurma hibesi

cezaevinden tahliye olanlar icin is yeri kurma hibesi 2019

İŞKUR Eski Hükümlülerden Hibe Desteği İçin İstediği Belgeler

 • Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı),
 • Proje Başvuru Formu,
 • Kimlik fotokopisi
 • Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa),
 • Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen destek miktarı (brüt asgari ücretin en fazla on beş katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir),
 • Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.)

Eski Hükümlülerin İŞKUR Hibe Başvurusunda Dikkat Edecekleri Hususlar

Eski Hükümlülerin İŞKUR hibe başvurusunda dikkat edecekleri hususlar Proje ve Başvuru Rehberinde maddeler halinde sıralanmıştır. Buna göre;

 • “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları”nda yer alan engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez.
 • Proje sahibinin kuracağı işletme ile ilgili alacağı ruhsat vb. izinler ile ilgili yükümlülükler proje sahibine aittir.
 • Engelli ve eski hükümlülerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenecek olup, engelli ve eski hükümlülerin adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen engelli ve eski hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.
 • Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilmeyecektir. Bu anlamda örneğin, mevcut arıcılık veya hayvancılık işlerini geliştirmek isteyen projeler kabul edilmeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.
 • Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir.
 • Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.
 • Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer alması ve proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda olduğunun miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir.
 • Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmeyecektir. Hazırlanacak olan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir.
 • Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, hangi sebeple olursa olsun aksi durumun tespiti halinde “kuruluş desteği” olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
 • Sözleşme ve mevzuatta yer alan projelerin kabul edilmeme sebeplerinin sonradan çeşitli şekillerde tespit edilmesi durumunda da sözleşme iptal edilecek ve yapılan ödemeler yasal faizi ile geri alınacaktır.
 • Kendi işini kurma projelerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlara karşılık üç yıl süre ile proje kapsamında destek verilen demirbaşları ve işyerini her türlü riske karşı koruyucu şekilde kapsamlı sigorta yaptırılması zorunludur.
 • 6 aylık kontrollerde kurum tarafından alınan malzemelerin eksik olması durumunda tamamlanması yazılı olarak istenecek, tamamlanmaması durumunda ise projenin devamını etkileyen bir husus olup olmadığına bakılarak gerekmesi halinde proje iptal edilerek kuruluş desteği yasal faizi ile geri alınacaktır. 
eski hükümlülerin hibe veya kredi çekmesi

eski hukumluler nasil hibe kredi cekebilir

İŞKUR Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği Proje Başvuru Formu Nasıl Doldurulur

İŞKUR Eski Hükümlüler için hibe desteği proje başvuru formu, formda belirtilen hususlar adım adım takip edilerek doldurulmalıdır. Doldurulacak olan bilgilerin alt kısmındaki açıklanmalar okunmalı ve buna göre doldurulmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Bağkur Dilekçe Örnekleri 2019

İŞKUR Eski Hükümlüler İçin Hibe Desteği Proje Başvuru Formu Örneği

İŞKUR eski hükümlüler için hibe desteği proje başvuru formu örneği matbu evrak olarak İŞKUR tarafından düzenlenmiş olup sitemizden de proje başvuru formu örneğine ulaşabilirsiniz. İŞKUR eski hükümlüler için hibe desteği proje başvuru formu örneğini buradan indirebilirsiniz.

eski hükümlü iş yeri kurma hibe başvurusu

Eski hukumlu kendi isini kurma hibe basvuru formu 2019-5

hibe başvuru formu

Eski hukumlu kendi isini kurma hibe basvuru formu 2019-3

Eski hukumlu kendi isini kurma hibe basvuru formu 2019-4

kendi iş yerini açma başvuru formu eski hükümlüler için

Eski hukumlu kendi isini kurma hibe basvuru formu 2019-5

Eski hukumlu kendi isini kurma hibe basvuru formu 2019-7

Eski hükümlü kendi işini kurmak için hibe başvurusu dilekçe örneğimizi PDF olarak indirmek için;

Eski hukumlu kendi isini kurma hibe basvuru formu 2018

Eski hukumlu kendi isini kurma hibe basvuru formu 2018

Yazımızın daha çok kişiye ulaşması ve daha çok kişinin bu imkanlardan yararlanabilmesi için aşağıda yer alan sosyal medyada PAYLAŞ butonlarını kullanabilirsiniz. Unutmayın; “Bir mum diğerini yakmakla ışığından bir şey kaybetmez”ZİYARETÇİ YORUMLARI - 7 YORUM
 1. Mevlüt dedi ki:

  İş kurmak için devletimizin vermiş oldugu hibeden bande iş kurmak için faydalanmak istiyorum

 2. KEMAL dedi ki:

  BENİMDE ÇOK ĞÜZEL BİR PROJEM VAR.BANA BU KONUDA YARDIMCI OLACAK KİM VAR BİLMİYORUM

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Kemal bey, İŞKUR ve KOSGEB’e başvurarak ne yapmanız gerektiği ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilişiniz, gerçekleştirmek istediğiniz proje ile ilgili sizden proje dosyası hazırlamanız istenecektir, kabul görmesi halinde sizde İŞKUR ve KOSGEB 2019 Hibe Kredisi Desteğinden faydalanabilirsiniz.

 3. Eegin dedi ki:

  Merhaba 2011 de tahliye oldum bende yararlanmak istiyorum şuan halâ geçerlimi bu proje

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Engin bey,
   Sizin de yararlanacağınız kanaatindeyiz, bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak için İŞKUR ve KOSGEB müdürlüklerine başvurmanızı tavsiye ederiz.

 4. Salih ozen dedi ki:

  Eski hukumluyum kosgebden iskur aracılığıyla belgemi aldım fakat bu kursa başlamadan önce hayvancılık için işletme numarası aldım aktif durumda değil projeyi sunarken sıkıntı olurmu

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Salih bey,
   Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için KOSGEB’e veya İŞKUR a başvurmanızı tavsiye ederiz.


Önceki yazıyı okuyun:
ESKİ Dilekçe Örneği : Abonelik, İptal, Şikayet, Fatura İtiraz

ESKİ ye Nasıl Başvurulur ESKİ kurumu Eskişehir ili ve çevresinde su dağıtım, kanalizasyon hizmeti veren bir kurumdur. Eskişehir ve bölgesinde...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016