Hırsızlık Şikayet Dilekçesi Örneği

A+
A-

Her geçen gün gerek dünya genelinde gerekse de ülkemiz genelinde işlenen suç oranları artış göstermektedir. Özellikle hırsızlık ve dolandırıcılık suçları bu konuda üst sıralarda yer alan suçlardan birisi. Suçlular açısından değil de; suçtan zarar gören kişiler açısından durum ele alınacak olursa; her gün böyle bir durumla karşılaşılmadığı için vatandaşlarımız bu gibi olaylar karşısında ne yapacağını bilemiyor. Dilekcesepeti.com olarak bizlerde bu yazımızda; hırsızlık suçunu işleyecek ve daha önceden paylaşmış olduğumuz hırsızlık şikayet dilekçesi örneğini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.

Hırsızlık Durumunda Ne Yapmalı

İster size ait bir malın çalınması durumunda olsun, isterseniz de başkasına karşı işlenen bir hırsızlık durumuna şahit olmanız durumunda, ilk yapılması gereken en yakın kolluk birimlerine telefonla ihbarda bulunmak olacaktır. Bu konuda ne kadar çok çabuk hareket ederseniz, kolluk görevlilerinin hırsızlara suçüstü yapma ihtimali de o derecede artacak, belkide bu davranışınızla yakalanmalarını sağlayacaksınız.

Eğer hırsızlık olayı geçtikten sonra durumu fark ettiyseniz; bu durumda yine en yakın kolluk birimine haber vermek gerekecektir. Mümkünse de hırsızlık suçunun işlendiği yerdeki hiçbir eşyaya dokunmamak, herhangi bir yeri silmemek gerekmektedir. En ufak bir delil bile hırsızın tespit edilmesini sağlayabilir. Bu nedenle kolluk görevlileri, olayın gerçekleştiği mıntıkaya gelmeden bu konuya azami dikkat gösterilmelidir.

Türk Ceza Kanunu ‘nda Hırsızlık Suçu

Hırsızlık ile ilgili hükümler Türk Ceza Kanunu ‘nun 141, 142, 143, 144, 145, 146 ve 147.maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere baktığımızda;

ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar
Hırsızlık
Madde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak
maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)
Nitelikli hırsızlık(1)
Madde 142- (1) Hırsızlık suçunun;
a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına
veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,
b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.)
c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya
hakkında,
d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan
eşya hakkında,
e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,
f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.)
İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1)
(2) Suçun;
a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,
b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,
c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,
d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini
engellemek suretiyle,(1)
e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
g) (…) (1) büyük veya küçük baş hayvan hakkında,(1)
–––––––––––
(1) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “iki yıldan beş” ibaresi “üç yıldan
yedi” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (d) bendine “kilit açmak” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kilitlenmesini
engellemek” ibaresi eklenmiş, (g) bendinde yer alan “Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan” ibaresi madde metninden
çıkarılmış, aynı fıkrada yer alan “üç yıldan yedi” ibaresi “beş yıldan on” şeklinde değiştirilmiştir.
9002-1
h) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina
veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,
İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen
surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza
üçte biri oranına kadar artırılır.(1)
(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde
işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde
işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (2)
(4) (Ek: 6/12/2006 – 5560/6 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala
zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.
(5) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya
havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek
ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Hırsızlık suçu şikayet dilekçe örneği

Hırsızlık şikayet dilekçesi örneği

Suçun gece vakti işlenmesi
Madde 143- (1) Hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.(3)
Daha az cezayı gerektiren haller
Madde 144- (1) Hırsızlık suçunun;
a) Paydaş veya elbirliği ile malik olunan mal üzerinde,
b) Bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla,
İşlenmesi halinde, şikayet üzerine, fail hakkında iki aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
Malın değerinin az olması
Madde 145- (1) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/16 md.) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı
nedeniyle, verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza
vermekten de vazgeçilebilir.
–––––––––––
(1) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan “üç yıldan yedi” ibaresi “beş yıldan on” şeklinde
değiştirilmiştir.
(2) 2/7/2012 tarihli ve 6352 sayılı Kanunun 82 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “ikinci fıkraya göre cezaya” ibaresi “beş yıldan oniki
yıla kadar hapis cezasına”, “onbeş yıla kadar hapis” ibaresi ise “ceza yarı oranında artırılır” şeklinde değiştirilmiştir.
(3) 18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun 63 üncü maddesiyle bu fıkrada yer alan “üçte birine kadar” ibaresi “yarı oranında” şeklinde
değiştirilmiştir. 9003
Kullanma hırsızlığı
Madde 146- (1) Hırsızlık suçunun, malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi halinde,
şikayet üzerine, verilecek ceza yarı oranına kadar indirilir. Ancak malın suç işlemek için kullanılmış olması halinde bu
hüküm uygulanmaz.
Zorunluluk hâli
Madde 147- (1) Hırsızlık suçunun ağır ve acil bir ihtiyacı karşılamak için işlenmesi halinde, olayın özelliğine göre,
verilecek cezada indirim yapılabileceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

( Kaynak: Türk Ceza Kanunu )

Savcılık Aşaması

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki; hırsızlık konusunda kolluk birimlerine yapacağınız ihbar sonrasında, kolluk birimleri tarafından olay ile ilgili gerekli soruşturmalar yürütülecek, bu konuda ilgili Cumhuriyet Savcısından talimat alınacak ve bu talimatlar da harfiyyen uygulanacakjtır. Dolayısıyla tekrar Savcılığa gidip herhangi bir müracaatta bulunmaya gerek yoktur. Ancak siz hırsızlık olayı ile ilgili direkt olarak Savcılığa müracaatta bulunacaksanız,  bu durumda bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Sizler için hazırlamış olduğumuz ve yazımızın devamında paylaşacağımız Hırsızlık Şikayet Dilekçesi Örneği üzerinde kendi olayınıza göre gerekli düzenlemeleri yapıp, ister mesai saatlerinde Müracaat Savcılığına, isterseniz de mesai saatleri dışında (genelde saat 17:00 ile 19:30 arasında Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı adliyede bulunur) Nöbetçi Savcılığa ibraz edebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Yargılamanın Yenilenmesi Talebi İçin Hazır Dilekçe Örneği ve Süreç

Hırsızlık Şikayet Dilekçesi Örneği

Dilekçe örneğimizi kendinize ve olayınıza göre tekrar uyarlamanız gerekmektedir. Yine de konu ile ilgili olarak alanında uzman bir hukukçudan yardım almanız, sonradan hak kaybı yaşamanıza engel olacaktır.

Resimleri büyütmek için lütfen üzerine tıklayınız.

Hırsızlık nedeniyle savcılık şikayet dilekçesi örneği

Hırsızlık Şikayet Dilekçesi Örneği

Dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

Hırsızlık Şikayet Dilekçesi Örneği

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 12 YORUM
 1. Gulay üzüm dedi ki:

  Esim hırsızlıktan şuan tutuklu kamu davası olmuş ama dava açılmadan zarar ziyan aynen iade oldu mahkemede ne ceza alir

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Gülay hanım, karşı tarafın zararının karşılanması nedeniyle verilecek cezadan indirim yapılacaktır ancak dava dosyasının içeriğine göre ilgili hakim tarafından gerekli inceleme yapılarak karar verilecektir, bu konuda kesin bir şey söylememiz mümkün değil. TCK. da hırsızlık suçunun alt ve üst sınırları açıkça belirtilmiştir.

 2. Ayse dedi ki:

  Merhaba iyi akşamlar
  Yakın arkadasımın telefona ihtiyacı vardı bir süre once telefonumu aldıktan sonra ulaşılmaz oldu bi sure zaman verip ileticegini soyleyerek oyaladı sonrasında ulasilmaz oldu acımıyor telefonumu bunun için sikayetci olmak istiyorum bu konuya ornek olarak sikayet dilek ce ogreni ne ihtiyacım var

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Ayşe hanım sitemizde bulunan Savcılık Şikayet Dilekçesi Örneklerinden faydalanarak şikayet dilekçenizi talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz, arkadaşınızın size karşı işlemiş olduğu suçun Güveni Kötüye Kullanma suçunu oluşturduğu kanaatindeyiz.

 3. ender orhan dedi ki:

  Merhaba olayı çok kısa özetlemek istiyorum bankamatik işlemi yapmak için gittiğim bankamatikte cüzdanımı unuttum farkedip geri geldiğimde cüzdanım yoktu banka ile iletişime geçtiğimde cüzdanımı alınma saati alan kişinin kamera kaydı ve bankamatikte işlem yaptığını sözlü olarak bana söyledi şimdi savcılığa hırsızlık için suç duyurusunda bulunma istiyorum hangi maddelerden yargılanmasını istemeliyim olayın oluş saati akşam 8.30 civarı cevap alabilirsem sevinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Ender bey siz dilekçenizde olayı anlatın ilgili savcı sevk maddelerini belirterek iddianameyi düzenler.

 4. Nazlı dedi ki:

  Evime herzaman girip çıkan öz yeğenim, bilmediğim bi tarihte evden altın ziynet eşyalarımı falan almış. Ailesi önce kabul etti, hatta çaldığı eşyanın birini evde bulup bana geri verdiler.. Elimde yeğenimle olan yazışmaların ekran görüntüleri var ama kabul etmiyo sadece bana bişey yapamazsınız yurt dışına gidicem zaten falan diyo. Annesi de ona bağırarak hesap sorarken telefon görüşmesini kaydetmiştim. Bu ekran görüntüleri ve ses kaydı bi delil kabul edilir mi.. Çünkü ailesi zararımı karşılamayacaklarını söylediler ve ben de şikayetçi olacağımı söyleyince inkar yoluna gittiler. Acil cevap verirseniz hemen şikayette bulunmak isterim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Nazlı hanım,
   Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunabilirsiniz ancak bu aşamadan sonra geri almak isterseniz de kamu davasına dönüşeceğiden dosyayı kapatamazsiniz, kesin kararlı iseniz elinizdeki deliller ile hazırlanmış olduğunuz şikayet dilekçesini Cumhuriyet Başsavcılığına verebilirsiniz.

 5. Aynur dedi ki:

  Merhabalar
  Geçen hafta gece vardiyasında Çalışırken çantamdan cüzdanımdan hangisi olduğunu bilmediğim mesai arkadaşlarından biri 2000tl paramı çalımış. Bugün farkettim. Nasıl bulabilirim kimin yaptığını nasıl bir yol izlemeliyim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Aynur hanım,
   Öncelikle çalışmış olduğunuz iş yerindeki kamera kayıtları ve varsa tanıkları dinleyerek siz bu suçu işleyenin kim olduğunu tespit etmelisiniz aksı halde Cumhuriyet Başsavcılığına yapacağınız şikâyette bütün mesai arkadaşlarınız şüpheli olacak bu şekilde ifadeleri alınacaktır.

 6. Herhangi biri dedi ki:

  Annem 1 buçuk hafta önce hirsizliktan alındı fakat şikayeti geri çektiler 3 ay sonra karar mahkemede verilicekmis daha oncede böyle bir olayı oldu bir avukat tarafından itiraz edildi simdi sizce itiraz kabul edilir mi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba
   Hırsızlık suçunda şikayetten vazgeçme olsa bile kamu davası devam eder ancak şikayetten vazgeçme sanığın lehine bir durumdur. İtirazın kabul edilme ihtimali vardır.


Önceki yazıyı okuyun:
Hırsızlık Nedeniyle Etkin Pişmanlık ve Ceza İndirimi

Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması işlenmiş olan suçun türüne göre farklılık göstermektedir, dolayısıyla hırsızlık suçu nedeniyle etkin pişmanlık ve ceza indirimi...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016