Hukuk Davalarında Süreler

A+
A-

Hukuk davaları, ceza davalarının aksine süreler yönünden daha karışıktır. Hukuk davalarında da, diğer yargı davalarında olduğu gibi sürenin kaçırılması halinde hak kaybına neden olmakta, telafisi imkansız sonuçlar doğurabilmektedir. Bu yönü ile sürelerin ne olduğunu, hangi durumda ne kadar süre verildiğini bilerek ona göre itirazda ve talepte bulunmak, ileride oluşabilecek hak kaybının önüne geçecektir. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda, kesin olarak Hukuk uyulması gereken süreler ve gerektiğinde hakim tarafından takdir edilen süreler açıkça belirtilmektedir. Şimdi Hukuk davalarında süreler ne kadar biraz daha ayrıntıya inelim.

Hukuk Davalarında Sürelere İlişkin Kurallar

6100 Sayılı HMK.’da “sürelere ilişkin kurallar” ile hukuk davalarına ilişkin süreler ve kurallar düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Süreler gün, ay ve yıl olarak hesaplanır, gün olarak belirlenen sürelerde ilk gün hesaba katılmaz.
  • Ay ve yıl olarak belirlenen süreler, ayın ya da yılın kaçıncı günü işlemeye başlamış ise, biteceği ay veya yılın aynı gününde biter. Örnek verecek olursak 27/04/2017 tarihinde işlemeye başlayan üç aylık süre 27/07/2017 tarihinde,  15/03/2016 tarihinde işlemeye başlayan bir yıllık süre 15/03/2017 tarihinde biter, son günü tatil saatinde ve biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son günü bitiş tarihi olarak kabul edilir. (Örnek verecek olursak, 31 Ocak 2017 tarihinde tebliğ edilmiş bir aylık süre 28 Şubat 2017 tarihinde son bulacaktır.)
  • Sürenin son günü, öğleden sonrası resmi tatil olan bir güne denk gelirse süre öğlen sonunda biter. Sürenin bittiği son gün resmi tatil gününe rastlarsa, süre tatili izleyen günde mesai saati bitiminde son bulur.
  • Kanunda belirtilen süreler kesindir.
  • Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar.
  • Hakim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verebilir. Aksi halde, belirlenen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilir. Bu şekilde verilecek süre kesindir ve ikinci kez süre verilmez.
  • Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen veya hakimin kesin olarak belirlediği süre içinde gerekli işlemi yapamayan kimse, eski hale getirme talebinde bulunabilir.
  • Süresinde yapılamayan işlemle ulaşılmak istenen aynı sonuca, eski hale getirme dışında, başka bir hukuki yoldan ulaşılabiliyorsa, eski hale getirme talebinde bulunulmaz.
  • Mahkemeler, resmi çalışma gün ve saatlerinde görev yaparlar. Ancak, zorunluluk veya gecikmesinde zarar bulunan hallerde, keşif, delillerin tespiti ve günlük duruşma listesinde yazılı işler gibi işlemlerin, resmi tatil günlerinde veya çalışma saatlerinin dışında da yapılmasına karar verebilir.
  • Elektronik ortamda yapılan işlemlerde süre gün sonunda biter.

         6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda süreler, yasanın öngördüğü şekilde bazen tefhim, bazen tebliğ, bazen öğrenme, bazen bir olayın oluş tarihi (ölüm tarihi, ihale tarihi), bazen ilan tarihi dikkate alınarak işlemeye başlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  icra Takibi Nedir Nasıl İtiraz Edilir

         6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda, hangi işlemden dolayı ne kadar süre verildiği, gün, ay ve yıl olarak aşağıdaki gibidir.

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanununda Süreler

6100 SAY. HMK. MADDE KONU SÜRELER

 (01/10/2011)

20/1 Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler  İki Hafta
38/1 Hakimin reddi usulü  En Geç ilk Duruşmada ileri sürmesi gerekir. Taraf, ret sebebini davaya bakıldığı sırada öğrenmiş ise En geç öğrenmeden sonraki ilk duruşmada,
38/5 Hakimin reddi, dilekçesine karşı yanın cevap süresi Bir Hafta
42/6 Ret talebinin incelenmesi İki Hafta
43/2 Ret talebine ilişkin kararlara karşı istinaf Bir Hafta
44/2 Ret talebine ilişkin kararların temyizi Bir Hafta
46/3 Devletin sorumluluğu ve rücu Bir Yıl
82/1 İstifa Eden Vekilin Sorumluluğunun Devamı İki Hafta
83 Vekilin azli İki Hafta
96/1 Süre

(Eski Hale Getirme)

İki Hafta
104/1 Adli tatilde biten sürenin uzaması Bir Hafta
119 Dava dilekçesinin eksikliğin tamamlanması Bir Hafta
120/2 Harç ve avans ödenmesi için süre verilmesi İki Hafta
122 Dava dilekçesinin tebliği İki Hafta
127/1 Cevap dilekçesini verme süresi İki Hafta,
130/1 Cevap dilekçesinde eksiklik giderilmesi için ek süre Bir Hafta
136/1 Tarafların ikinci dilekçeleri (Cevaba Cevap, İkinci Cevap Dilekçeleri) İki Hafta
140/5 Ön inceleme duruşması, delil ibrazı İki Hafta
144 Tarafların dinlenilmesi İki Hafta
150/3 Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması, dosyanın işlemden kaldırılması Dosyanın İşlemden Kaldırılması 1 Ay (Harçsız Yenileme)

Dosyanın Açılmamış Sayılması 3 Ay

166 Davaların birleştirilmesi Derhal
178/1 Islah sebebiyle ortaya çıkan yargılama giderleri ve karşı tarafın zararının ödenmesi, teminat yatırılması Bir Hafta
180/1 Davanın tamamen ıslahı, dilekçe verme Bir Hafta
181/1 Davayı Kısmen Islah Edene Verilecek Süre Bir Hafta
208/4 Resmi evraktakı yazı veya imzayı inkar edene dava açması için verilecek süre İki Hafta
233 Yeminin şekli Derhal
243/2 Tanığın davet edilmesi Bir Hafta
253 Çekinmenin kabul edilmemesinin sonucu İki Hafta
264 Yalan yere veya menfaat temin ederek tanıklık edilmesi ve sonuçları Derhal
272/3 Bilirkişinin görevini yapmaktan yasaklı olması ve reddi En Geç Bir Hafta
274/1 Bilirkişinin görev süresi Üç Ay
275/1 Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü Bir Hafta
275/1 Bilirkişinin haber verme yükümlülüğü Bir Hafta
281/1 Bilirkişi raporuna itiraz İki Hafta
287/1 Devletin Sorumlu Bilirkişiye Karşı Açacağı Rücu davasında zamanaşımı Bir Yıl
294 Gerekçeli Kararın Yazılması, Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi Bir Ay
317/2 Basit Yargılamada Cevap Verme Süresi İki Hafta
320/3 Basit yargılamada duruşma aralıkları, Ön inceleme ve tahkikat Bir Ay
321/2 Gerekçeli kararın  Yazılması Bir Ay
325 Resen yapılması gereken işlemlere ilişkin giderler Bir Ay
339/1 Adli yardımla ertelenen yargılama giderlerinin tahsili Bir Yıl
343 İstinaf dilekçesinin başka mahkemece mahkemesine gönderilmesi Derhal
344/1 İstinaf harç ve gider avans noksanlığının tamamlanması Bir Hafta
345/1 Başvuru süresi (İstinaf) İki Hafta
346/2 İstinaf dilekçesinin reddi nedeniyle İstinaf yoluna başvurulması Bir Hafta
347/2 İstinaf dilekçesine cevap İki Hafta
348/1 Katılma yolu ile başvurma İki Hafta
361 Temyiz yoluna başvuru süresi Bir Ay
365 Temyiz dilekçesinin, başka bir mahkemece mahkemesine gönderilmesi Derhal
369/1 Temyiz incelemesi ve duruşma çağrı süresi İki Hafta
369/6 Temyiz incelemesi ve duruşması karar süresi Bir Ay
372 Yargıtay kararlarının tebliği Derhal
377/1 Yargılamanın iadesi süresi Öğrenmeden İtibaren Üç Ay, Hükmün Kesinleşmesinden İtibaren On Yıl
387 Çekişmesiz Yargı İşlerinde Kararlara karşı başvuru yolları İki Hafta
390 İhtiyati tedbir talebi Derhal
392/2 İhtiyati tedbirde haksız çıkana karşı dava açma süresi, teminat gösterilmesi Bir Ay
393/1 İhtiyati tedbir kararının uygulanması Bir Hafta
394/2 İhtiyati tedbir kararına karşı itiraz süresi Bir Hafta
394/3 İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına  karşı itiraz Bir Hafta
397/1 İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler İki Hafta
399/3 İhtiyati tedbir haksız çıkana karşı tazminat davası açma zamanaşımı Bir Yıl
402/2 Delil tespiti talebi ve karar itiraz süresi Bir Hafta
403 Acele hallerde tespit Bir Hafta
409/1 Tahkim sözleşmesine aykırılık, İtiraz hakkından feragat İki Hafta
416/1-a Tarafların Hakemlerini Belirlemeleri Bir Ay
416/1-c Hakem heyetinin hukuçu olanının kıdemi Beş Yıl ve Daha Fazla
418/2 Hakemin reddi usulü İki Hafta
418/3 Red talebinin kabul edilmemesi mahkemeye başvurma süresi Bir Ay
422 Hakemin kendi yetkisi hakkında karar vermesi Hakem veya Hakem kurulunun yetkisizliğine ilişkin itiraz, En Geç Cevap Dilekçesinde. Hakem veya hakem kurulunun yetkisini aştığına ilişkin itiraz Derhal ileri sürülmelidir.
426 İhtiyati Haciz veya İhtiyati Tedbir Kararı Alınmış ise Dava Tarihi İki Hafta
427/1 Tahkim süresi Bir Yıl
437 Hakem kararının tavzihi, düzeltilmesi ve tamamlanması İki Hafta
439/4 Hakem kararına karşı açılacak iptal davası Bir Ay
442 Avans yatırılması ve giderlerin ödenmesi Bir Ay

 ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Nedir

Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması Nedir Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kısa adıyla HAGB; kurulan hükmün sanık hakkında bir hukuki sonuç doğurmamasını...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016