İcra Tebligatı Nasıl Yapılır Gece ve Hafta Sonu Yapılabilir mi ?

A+
A-

Gerek icra dairelerinde gerekse diğer mahkeme ve resmi işlemlerde yapılan usulsüz tebligatlar sonucunda bir çok vatandaş hak kaybına uğramakta ve mağduriyet yaşamaktadır. Bu makalemizde merak edilen konulardan olan tebligat gece ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar) yapılabilir mi, usulüne uygun tebligat nasıl yapılır,  hangi tebligatlar usulsüzdür gibi konularda bilgi vermeye çalışacağız.

Tebligat Nedir

Tebligat, bir işlem veya eylemden hukuksal yönden etkilenecek olan kimselere, o işlem ya da eylem hakkında bilgi vermek ve bunu belgelendirmek amacıyla yapılan işlemdir.

İcra İflas Kanununun 57/1. Maddesinde, İcra ve iflas tebliğlerinin tebligat hükümlerine göre yapılacağı düzenlenmiştir. Usul hukukundaki esaslar burada da geçerlidir.

İcra Tebligatı Kime Yapılır

Tebligat, kural olarak muhatabına yapılır. Aynı konutta oturan kişilerden birisine yapılacak tebligatta, ilgili o sırada orada bulunmazsa ilgili ile aynı konutta oturan kişiler veya hizmetçilerinden birine tebligat yapılabilir.  Vekil aracılığıyla yürütülen işlemlerde muhatap vekildir, bu nedenle vekil varken müvekkile (asile) tebligat yapılmaz. Burada dikkat edilmesi gereken husus tebligatın vekile yapılabilmesi için onun vekil sıfatıyla takibe katılmasının gerektiğidir.

Tüzel kişilere yapılacak tebligatlarda ise tebligatı almaya yetkili kişi veya kişiler tüzel kişinin yetkili temsilcileridir. Tüzel kişi adına tebligatı alacak bir yetkili temsilci, iş saatlerinde iş yerinde bulunmuyorsa ya da o sırada belgeyi alamayacak durumda ise orada bulunan memur veya müstahdemlerinden birisine tebliğ yapılabilir.  Bir görüşe göre tebligatın vekile değil borçluya (asile) yapılması gerektiği savunulur, bu nedenle icra emrinin kime tebliğ edilmesi gerektiği tartışma konusudur. Bir diğer görüşe göre ise Yargıtay içtihatlarında dile getirilen icra emrinin asile değil, vekile tebliğ edilmesidir. Üçüncü bir görüşe göre ise icra tebligatı borçluya ya da vekiline tebliğ edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Hangi İcra Dairesi Yetkili Nasıl Öğrenilir (Yetki Kuralları)

İcra Tebligatı Nereye Yapılır

İcra dairesince yapılacak olan tebligatın kural olarak tebliğ yapılacak olan kişinin bilinen en son adresine yapılması gerekir. Ancak kendisine tebliğ yapılacak kişinin başvurusu veya kabulü koşuluyla, her yerde tebligat yapılması mümkündür (Teb.K. 10.md.). Bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya tebligat yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi, bilinen en son adresi olarak kabul edilir ve tebligat buraya yapılır. Kendisine tebligat yapılacak kimse gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veya zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve buna ilişkin ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır,  adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa haber verilmesi açısından  en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bu durum bildirilir.  İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Gösterilen  adres muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı adresi olup ancak muhatap o adreste hiç oturmamış veya sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve buna ilişkin ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır (Teb. K. 21.md).

Kendisine daha önce usulüne uygun şekilde tebligat yapılmış olan şahıs, adresini değiştirirse, yenisini hemen tebliği yaptırmış olan ilgili kuruma (icra dairesine, mahkemeye, vb.)  bildirmeye mecburdur. Bu durumda bundan sonraki tebliğler bildirilen yeni adrese yapılır. Adresini değiştiren şahsın yenisini bildirmemesi ve adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi de tespit edilememesi halinde, tebliğ olunacak evrakın bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve asılma tarihi tebliğ tarihi sayılır (Teb.K. 35/2.md). Muhatabın daha önce adresine usulüne uygun tebligat yapılışsa ve adres değişikliğini ilgili mercie bildirmemişse bundan sonra bu adresine yapılacak olan tebligatlar, muhataba yapılmış sayılır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mal Beyanında Bulunmak İçin Dilekçe Örneği

Hafta Sonu (Cumartesi, Pazar), Resmi Tatillerde ve Gece Tebligat Yapılabilir mi

Tebligatın kural olarak mesai gün ve saatlerinde yapılması gerekmektedir. Tebligat kanununun 33. Maddesinde “Resmi Tatil ve adli tatil günlerinde de tebligat caizdir” hükmü yer almaktadır bu nedenle hafta sonu (Cumartesi, Pazar), resmi tatil ve adli tatil günlerinde tebligat yapılabilir, yapılacak olan tebligat geçerlidir. Ancak gerektiğinde gece vakti tebligat yapılabilir.

Tebligat Nasıl Usulsüz Olur

Yasada öngörülen kişi ya da yöntem kurallarına aykırı olarak çıkartılan tebligat usulsüzdür. Örneğin bir yıl ve üzeri hapis cezasına mahkum olup cezaevinde bulunan borçluya çıkarılan ödeme emrinin, vasi yerine cezaevi görevlisine yapılması ya da vekille yürütülen takiplerde, tebligatın vekil yerine asıla yapılması veya muhatabın bilinen en son adresi yerine direkt olarak adres kayıt sisteminde kayıtlı adresine tebligat çıkartılması ve bu tebligatın muhataba ulaşmaması gibi durumlarda tebligat kural olarak usulsüz sayılır, geçersizdir.  Ancak ilgili içeriğini öğrenmişse tebligat geçerlidir. Borçlu, usulsüz tebliği öğrendiği günden itibaren yedi gün içerisinde yalnız şikayet yoluna başvurur ve ödeme emrine itiraz etmezse ödeme emri kesinleşir.

Adresini değiştiren kimsenin adres kayıt sisteminde adresinin kayıtlı olmaması ve muhatabın yeni adresinin bildirmediği ve yeni adres tebliğ memurunca da saptanamadığı takdirde tebliğ olunacak belgenin bir nüshası eski adrese ait binanın kapısına asılır ve tebligatın görevli tarafından binanın kapısına asılma tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

Gece Vakti İcra Haciz Olur mu Hangi Saatlerde Haciz Yapılır isimli yazımızı da okuyabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
icra Takibi Nedir Nasıl İtiraz Edilir

Hemen hemen günümüzde bir çok insanın karşılaştığı sorunlardan birisi de; ister borçlu olsun ister alacaklı olsun icra işlemleri ile ilgili...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016