İdare Mahkemesi Görevleri Nedir Hangi Davalara Bakar

| ,

Ülkemizdeki yargı yollarını, 4 ana grupta,  Anayasa Yargısı, İdari Yargı, Askeri Ceza Yargısı ve Adli Yargı şeklinde sınıflandırabiliriz. İdari Yargı ve Adli Yargı ise kendi içerisinde gruplara ayrılmaktadır. Bu yazımızda idari yargının yapısı, işleyişi ve görevleri ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacak, İdare Mahkemesi Görevleri Nedir Hangi Davalara Bakar ayrıntılarına girmeye çalışacağız.

İdari Yargı Nedir

İdari Yargıyı; İdarenin, idare hukuku alanındaki, idari faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgili karar veren veya bireyler ile idare arasındaki hukuki anlaşmazlıkları çözmeye çalışan yargı birimi olarak tanımlayabiliriz. İdari yargının baktığı davalar bazı durumlarda adli yargının baktığı davalar ile karıştırılmakta ve görevle ilgili bazı sorunlar yaşanmaktadır. Açılacak olan davaların yetki sınırının önceden belirlenmesi ve buna göre dava açılması zaman ve hak kaybının önlenmesi açısından da önem arz etmektedir.

İdare mahkemesinin görevi olduğu halde yanlışlıkla adli yargıya açılan davaların görev noktasında reddi halinde, bu husustaki kararların kesinleşmesini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde görevli mahkemede davası açılabilir.

2576 Sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda, bölge idare mahkemesi, idare mahkemesi ve vergi mahkemelerinin işleyişi ile ilgili genel bilgiler verilmiş,  idari dava türleri, idari yargı yetkisinin sınırı ile idare mahkemesinin görevlerinin ne olduğu açıkça belirtilmiştir. 2576 Sayılı ve 2577 Sayılı Kanunlara göre idari dava türleri ve idari yargının görevlerinin ne olduğuna aşağıdaki şekilde maddeler halinde sıralayabiliriz.

İdari Dava Türleri ve İdari Yargının Görevleri

  • İptal Davaları; idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları.
  • Tam Yargı Davaları; idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
  • Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlılar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalar.
  • Diğer kanunlarla verilen işler.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Adıma Dava Açılmış mı Nereden Öğrenebilirim (Basit Yöntem)

İdare mahkemelerinin görev ve yetkisi dâhilindedir. İdari yargıda, bu dava işlere bakılır ve çözümlendirilir.

İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. İdare mahkemeleri yerindelik denetimi yapamazlar. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekli ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. (2577 S.Y. md.2/2)

Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler idari yargı denetimi dışındadır.(2577 S.Y. md.2/3)

İdare Mahkemesine Dilekçe Yazılırken Nelere Dikkat Edilmelidir.

  1. Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve soyadları veya unvanları ve adresleri ile gerçek kişilere ait Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası.
  2. Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller.
  3. Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi.
  4. Vergi, resim, harç, benzeri mali yükümler ve bunları zam ve cezalarına ilişkin davalarla tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar.
  5. Vergi davalarında, davanın ilgili bulunduğu verginin veya vergi cezasının nevi ve yılı tebliğ edilen ihbarnamenin tarihi ve numarası ve varsa mükellef hesap numarası. (2577 S.Y. md.3)

Yazılacak olan dilekçede belirtilmesi gereken hususlardır. Dilekçeler daktilo veya bilgisayarda yazılmalıdır, bu mümkün olmadığı takdirde okunaklı bir el yazısı ile yazılabilirler. Yazıların okunaklı ve anlaşılabilir bir dille yazılmış olduğuna dikkat edilmelidir. Ayrıca dava konusu belgelerin aslı veya örneklerinin dilekçeye eklenmesi, dilekçe ve evrakların karşı taraf sayısından bir fazla olmasına dikkat edilmelidir.

İdare Mahkemesinin Olmadığı Yerlerde Dilekçesin Verileceği Yerler

İdare mahkemesinin olmadığı yerlerde, idari davalara ilişkin her türlü evrak ve belge ilgili mahkemesine gönderilmek üzere asliye hukuk mahkemelerine, yabancı ülkelerde ise Türk konsolosluklarına verilebilir.

Önceki Yazı

Dava Nedir Nasıl Açılır

İstanbul Barosu Adli Yardım Avukat Arama İletişim

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Dava Nedir Nasıl Açılır

Dava Nedir Dava, devlet tarafından, mahkemeler yolu vatandaşlara verilen hak arama yoludur. Dava çeşitleri, ihtilaflı ve ihtilafsız, hukuk, ceza ve...

Kapat