İflas Dışı Konkordato Mühletinin Sonuçları Nelerdir

A+
A-

İflas dışı konkordatonun genel konulara daha önce yayınlamış olduğumuz İflas Dışı Konkordato Nedir, İşleyiş Süreci ve Konkordato Mühleti konulu makalemizle değinmiştik, bu makalemizde ise yine konkordato mühletinin hem alacaklı hem de borçlu yönünden sonuçlarına değinerek konkordato mühletinin sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

Konkordato Mühletinin Sonuçları

Konkordato mühletinin sonuçlarını, alacaklı bakımından sonuçları ve borçlu bakımından sonuçları olarak iki başlık altında ele almak hem daha anlaşılır hem de daha doğru olacaktır.

iflas dışı konkordato ilan etmek

iflas disi konkordato

Alacaklı Bakımından Konkordato Mühletinin Sonuçları

Alacaklı bakımından konkordatoda en çok merak edilen ve sorulan soru Mühletin Takiplere Etkisi Nedir? sorusudur. Kural olarak konkordato mühleti içerisinde borçluya karşı takip yapılamaz, yani takip yapma yasağı vardır. Bu takip yapma yasağı yalnızca özel alacaklar için yapılan takipleri değil, kamu alacakları için 6183 Sayılı Yasa’ya göre yapılan takipleri de kapsar. Ancak bu yasak yalnızca mühletle sınırlıdır.

Konkordato mühletinin verilmesi ile takipler durur, ihtiyati haciz kararı uygulanamaz (İİY.289/1.md)

Konkordato mühletine karşı yapılan takiplerde istisnalarda mevcuttur, Buna göre;

Konkordato mühleti sırasında taşınır veya taşınmaz rehiniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı yapılamaz.

İcra İflas Yasasının 206. Maddesinin birinci sırasında belirtilen alacaklar için takip yapılabilir. Bunların neler olduğunu maddeler halinde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • İşçilerin, iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil iş ilişkisine dayanan alacakları ve ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları.
 • İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları.
 • İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakte ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  istifa Nedir - Nasıl istifa Edilir

Konusu kişi varlığı hakkı olan veya borçlusunun malvarlığıyla ilgili olmayan takipler yapılabilir.

Konkordato mühletinin diğer etkilerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • Borçluya konkordato mühleti verilmesinin davalara etkisi yoktur, bu nedenle dava açılması ve açılmış davalara devam edilmesi mümkündür.
 • Konkordato aksine bir hüküm içermiyorsa mühlet, rehinle güvence altına alınmış olanlar dışında kalan (rehinsiz) alacaklar için faiz işlemini durdurur (İİY.289/4.md.)
 • Mühlet kararıyla birlikte bir takip işlemi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlemez.
 • Konkordato mühleti verilmesinden sonra, takas mümkündür, ancak takas savı İcra İflas Yasasının iflastaki takas hükümlerine tabidir, Bu hükümlerin uygulanmasında konkordato mühletinin veya iflasın ertelenmesi kararının ilanı tarihi esas alınır.

Borçlu Bakımından Konkordato Mühletinin Sonuçları

Mühlet içinde borçlunun tasarruf yetkisi daraltılmıştır. Ancak iflastan farklı olarak borçlunun tasarruf yetkisi tamamen değil kısmen sınırlandırılmıştır. Kural olarak borçlu malları üzerinde tasarruf yetkisine sahiptir. Ancak bu tasarruf yetkisini konkordato komiserinin denetimi altında gerçekleştirebilir.

Borçlu, konkordato komiserinin denetimi altında işlerine devam edebilir. Ancak İcra Mahkemesi, bazı işlemlerin geçerliliğini, konkordato komiserin katılımı ile yapılmasına bağlayabilir veya borçlu yerine konkordato komiserinin işletmenin faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir. Konkordato mühleti içerisinde komiserin onayıyla akdedilen sözleşmelerden doğan borçlar, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda ve gerçekleşmesi durumunda sonraki iflasta MASA BORCU sayılır (İİY. 303/2.md.)

Borçlu icra mahkemesinin izni dışında, mühletin kararından itibaren bazı işlemleri (yasak işlemler) yapamaz. Aksi durumda yapılan işlemler hükümsüzdür. Borçluya getirilmiş tasarruf yetkisi sınırlaması, mühlet kararının verildiği tarihten itibaren işlerlik kazanır. Konkordato mühlet kararının ilan edilmesi gerekmez.

Konkordato Mühlet Kararının İlan Edilmesinden Sonra Borçlunun Yapamayacağı Yasak İşlemler

Borçlunun yapamayacağı yasak işlemleri maddeler halinde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

 • Rehin ve İpotek Kurmak
 • Taşınmaz Satmak (Borçlu taşınır mallarını satabilir, taşınır malların yasak kapsamında olmadığına dikkat edilmesi gerekir)
 • İşletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devretmek ve sınırlandırmak.
 • Kefil olmak.
 • Karşılıksız kazanımlarda (ivazsız tasarruflarda) bulunmak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Yaş Büyütme Yaş Küçültme Nasıl Yapılır

Konkordato Mühletinin ve Borçlunun Tasarruf Yetkisinin Kaldırılması

Konkordato teklif eden borçlu yasaklanan davranışlardan birini yaparsa onun malları üzerindeki tasarruf yetkisi veya konkordato mühleti kaldırılabilir.

Borçlunun aşağıda belirttiğimiz davranışlardan birini yapması durumunda malları üzerindeki tasarruf yetkisi veya konkordato mühleti kaldırılabilir.

 • Borçlunun tasarruf yetkisinin sınırlanması nedeniyle yasak olan işlemleri yapması
 • Komiserin ihtarına aykırı harekette bulunması
 • Borçlunun iyi niyetinden şüphe edilmesini haklı gösterir hareketlerde bulunması.

Mühlet kaldırılması sonucunu doğuran nedenleri saptayan konkordato komiseri, bu durumu icra mahkemesine bir raporla bildirir ve mühletin kaldırılmasını ister. İcra Mahkemesinin yapacağı incelemede, mümkünse borçluyu ve gerektiğinde alacaklıları da dinledikten sonra bu konuda kararını verir.

Konkordato mühletinin kaldırılması kararının kesinleşip ilan edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde alacaklılardan her biri borçlu iflasa tabi kişilerden olmasa bile borçlunun doğrudan iflasını isteyebilir (İİY. 301/1 md)

İflas Dışı Konkordato Nedir İşleyiş Süreci Konkordato Mühleti konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İflas Davasında Yetkili Olan Mahkeme ve Diğer Birimler

İflas ile ilgili olarak en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri olan iflasta yetkili birimin hangisi olduğu ve talebin nereye...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016