İnfaz Hakimliğine Dilekçe Örneği : Şikayet ve İtiraz İşlemleri

A+
A-

İnfaz hâkimliklerinin kuruluşu, amacı ve işleyiş şekilleri 4675 Sayılı İnfaz Hâkimleri Kanunu ile düzenlenmiştir. İnfaz hâkimliği kurulmasının amacı, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü veya tutuklulara yönelik yapılan işlemleri incelemek şikâyet ve itirazlarını değerlendirerek karara bağlamak, ayrıca kanunlarla kendine verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Ancak, Askeri ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ilişkin hükümler saklı tutulmuştur.

İnfaz hâkimliğe itiraz dilekçesi örneği

İnfaz Hakimliğine Dilekçe Örneği : Şikayet ve İtiraz İşlemleri

İnfaz Hâkimliklerinin Kuruluşu

İnfaz hâkimlikleri, Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak, yargı çevresinde ceza infaz kurumu ve tutukevi bulunan ağır ceza mahkemeleri ile coğrafî durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak ilçe asliye ceza mahkemeleri nezdinde kurulur. İnfaz hâkimliğinin yetki alanı, kurulduğu yer ağır ceza veya asliye ceza mahkemesinin yargı çevresi ile sınırlıdır.

Gerektiğinde birinci fıkradaki usule göre bir yerde birden çok infaz hâkimliği kurulabilir. Bu durumda infaz hâkimlikleri numaralandırılır.

İnfaz hâkimlikleri, kuruldukları yer adliye binasında görev yapar.

İnfaz hâkimliklerinde bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunur. (4675 Sayılı  İHK.madde 2) 

İnfaz Hâkimliğinin Görevleri Nelerdir

İnfaz Hâkimliği görevine o bölgedeki iş ve kadro durumuna göre adli yargı hakim veya cumhuriyet savcıları arasından atama yapılabileceği gibi o yerdeki hakimlerden birine de infaz hakimliği yetkisi verilebilir. İnfaz hakimliklerinin görevleri 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun 4. Maddesinde ele alınmıştır. Buna göre;

 İnfaz Hakimliklerinin Görevleri Şunlardır :

 1. Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumları ve tutukevlerine kabul edilmeleri, yerleştirilmeleri, barındırılmaları, ısıtılmaları ve giydirilmeleri, beslenmeleri, temizliklerinin sağlanması, bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması amacıyla muayene ve tedavilerinin yaptırılması, dışarıyla ilişkileri, çalıştırılmaları gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.
 2. Hükümlülerin cezalarının infazı, müşahedeye tâbi tutulmaları, açık cezaevlerine ayrılmaları, izin, sevk, nakil ve tahliyeleri; tutukluların sevk ve tahliyeleri gibi işlem veya faaliyetlere ilişkin şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.
 3. Hükümlü ve tutuklular hakkında alınan disiplin tedbirleri ve verilen disiplin cezalarının kanun, tüzük veya yönetmelik hükümleri ile genelgelere aykırı olduğu iddiasıyla yapılan şikâyetleri incelemek ve karara bağlamak.
 4. Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının kendi yetki alanlarına giren ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki tespitleri ile ilgili olarak düzenleyip intikal ettirdikleri raporları inceleyerek, varsa şikâyet niteliğindeki konular hakkında karar vermek.
 5. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Kanunlarda başka bir yargı merciine bırakılan konulara ilişkin hükümler saklıdır.(4675 S.Y.madde4) 

İnfaz Hakimliğine İtiraz ve Şikayet Nasıl Yapılır

Ceza İnfaz Kurumları ile tutukevlerinde bulunan hükümlü veya tutuklularla ilgili yapılan işlemler veya bu işlemlere ilişkin faaliyetlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere aykırı olduğu iddia edilerek itirazda bulunulabilir. Bu işlem ve faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ve her halde yapıldığı tarihten 30 (otuz) gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvuruda bulunulabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  TCK 148.Madde Gasp Yağma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

İnfaz Hakimliğine Kimler Nasıl Şikayette Bulunabilir

İnfaz hakimliğine hükümlü veya tutuklu, bunların eşi, anası, babası, ayırt etme gücüne sahip çocukları veya kardeşi, müdafii, kanuni temsilcisi veya ceza infaz kurumu ve tutukevi izleme kurulu başvuruda bulunabilir.

İnfaz hakimliğine yapılacak olan şikayetler, dilekçe ile doğrudan doğruya infaz hakimliğine yapılabileceği gibi Cumhuriyet başsavcılığı veya ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğü aracılığıyla da yapılabilir. Yapılan başvurular üç gün içerisinde infaz hakimliğine gönderilir. Sözlü olarak da başvuruda bulunulabilir ancak sözlü başvurunun tutanağa bağlanması gerekmektedir, tutanağa bağlanan sözlü başvurunun bir sureti başvurana verilir.

İnfaz hakimliğine yapılan başvurular şikayete konu işlem veya faaliyetin yerine getirilmesini durdurmaz. Ancak, infaz hakimliği tarafından telafisi imkansız ve giderilmesi güç sonuçlar doğuracağı kanaatine varılarak yapılan işlemin ve faaliyetin ertelenmesine karar verilebilir. Bu konu, 4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun 5. Maddesinde açıkça ele alınmıştır.

İnfaz Hakimliği Yapılan Şikayet ve Başvuruları Nasıl Değerlendirir

İnfaz hakimliği kendi görev alanına girmeyen konularda yapılan başvuruları reddeder veya başka bir yargı merciinin görev alanına girmesi halinde o mercie gönderir.

İnfaz hakimliği yapılan şikayet başvurusunu duruşma yapılmaksızın inceler ve bir hafta içinde karar verir. Ancak, gerekli görülmesi halinde resen inceleme yapılmasına da karar verebilir. Yapılan şikayetin infaz hakimliği tarafından yerinde görülmemesi halinde reddine, yerinde görülmesi halinde işlemin iptaline ya da faaliyetin durdurulmasına veya ertelenmesine karar verir.

İnfaz Hakimliği Kararına Karşı İtiraz Nasıl Yapılır

İnfaz hakimliği tarafından verilen kararlara karşı şikayetçi veya Cumhuriyet savcısı tarafından itiraz edilebilir, İnfaz Hakimliği kararının tebliğden itibaren bir hafta içinde Ceza Mahkemeleri Usul Kanunu hükümlerine göre acele itiraz yoluna gidilebilir.  İnfaz Hakimliği kararlarına karşı itiraz incelemesini Ağır Ceza Mahkemesi yapar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Hastane Başhekimliğine Dilekçe Örneği : Nasıl Şikayet ve Talepte Bulunulur

4675 Sayılı İnfaz Hakimliği Yasasının 7. Maddesi ile, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 116. Maddesi değiştirilmiştir. Buna göre; “Yukarıda belirtilen disiplin cezaları ve tedbirlere dair kararlar, ilgili kurul veya memurlar tarafından alınır ve infaz hâkiminin onayına sunulur. Kararlar infaz hâkiminin onayından sonra uygulanır. Acil hallerde bu kararlar, ilgili kurul veya memurlar tarafından alınarak uygulamaya konulur ve derhal infaz hâkiminin onayına sunulur”. Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

İnfaz Hakimliği Şikayet ve İtiraz Dilekçesi Örneği

Sitemizde örnek olarak hazırlanmış olan infaz hakimliği şikayet ve itiraz dilekçesi örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde düzenleyebilirsiniz. İnfaz Hakimliği şikayet ve itiraz dilekçesi örneği aşağıda istifadenize sunulmuştur.

İnfa hâkimliğine itiraz dilekçesi örneği

İnfaz Hakimliğine Denetimli Serbestlik Dilekçe Örneği

İnfaz hâkimliği itiraz şikayet denetimli serbestlik devam talebinde bulunma

İnfaz Hakimliğine Şikayet ve İtiraz Dilekçe Örneği

PDF formatında infaz hakimliği dilekçe örneğimizi indirmek için;

infaz Hakimligine Denetimli Serbestlik Basvuru Dilekcesi ornegi

infaz Hakimligine sikayet veya itiraz Dilekcesi ornegiZİYARETÇİ YORUMLARI - 24 YORUM
 1. Mesut dedi ki:

  Ceza evinden çıktıktan sonra 3 gün içerisinde denetimli serbestliğe gitmem gerekirken bir gün geç gittim infaz hakimliğine dilekçe yazdım mazaretimi bildirdim sonuç olarak 2 gün geçti ne karar verilir bilmiyorum bu konuda bilgi verecek kimse varmı

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Mesut bey, infaz hakimliği tarafından mazeretiniz yerinde görülürse denetiminize devam edilecektir aksi halde kalan cezanızı çekmek için tekrar ceza infaz kurumuna alınabilirsiniz. İnfaz hakimliğinin olumsuz bir karar vermesi halinde Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebilirsiniz ancak bu itiraz ceza infaz kurumuna alınmanıza engel olmaz.

 2. Baran dedi ki:

  Uyuşturucu kullanmadığım halde bana denetim geldi kan ve idrar verdim temiz çıktı arkadaşlarım yan odada içtiler bir ölüm vakası oldu ve ben o odada değildim ve içmedim evin kontratı benim üstümeydi bulundurmaktan büyük ihtimal bana da denetim geldi ama olayla alakam yok içmedim de avukat tuttuk itiraz dilekçesi yazdık kabul olur mu lütfen geri dönüş yaparsanız sevinirim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Baran bey, kan ve idrar tahlillerinizin temiz çıkması lehinize bir durum ancak hakkınızda bir dava açılıp açılmadığı, açılmışsa aşaması hakkında net bir bilgi vermediğiniz için tam olarak bir şey söylememiz doğru olmayacaktır, hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında idrar ve kan tahlilinin temiz çıkmasının lehe olarak değerlendirileceği kanaatindeyiz.

 3. Mehmet guven dedi ki:

  Merhaba , denetimli serbestlik kaç yılda sıfırlanır omrumuzde bir defami yararlanan biliyoruz tesekkur ederim ayrıca uyuşturucu ticareti 188 denetimli serbestlikden yararlanirmi

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Mehmet bey, denetimli serbestlikten farklı zamanlarda birden fazla yararlanma imkanı bulunmakta ancak bunun da belli şartları var, örneğin bir denetiminiz bitmeden ikinci bir suçun kesinleşmesi halinde içtima işlemi yapılacaktır ve bu suçlar için yalnızca bir denetimli serbestlik uygulanacaktır ancak infazınızın tamamlanmasından sonra kesinleşmiş cezanız varsa onun için ayrı denetimli serbestlik uygulanabilir, uyuşturucu ticareti TCK 188.maddesi için denetimli serbestlik bir yıl olarak uygulanmaktadır.

  2. Serdar dedi ki:

   İyi akşamlar Benim abime 2 gün önce infaz hakimliğinden bir kağıt tebliğ edilmiş.Denetim ihlalinden dolayı kapalıya iadesi yazıyor .Birde tebliğ tarihinden itibaren 2 gün içerisinde en yakın cumhuriyet başsavcılığına teslim olun yazıyor .Sonunda 7 gün içinde itiraz hakkınız vardır yazıyor .Benim sorum itirazın cevabı tebliğ edildikten sonramı yoksa şu anki tebliğe göremi bu 2 gün içinde teslim olması gerekiyor Cevaplarsanız çok müteşşekür olurum

  3. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Serdar bey,
   Denetimli serbestlik ihlali nedeniyle 2 gün içerisinde teslim olması ile ilgili tebliğ yapıldıysa bu süre içerisinde teslim olmalıdır aksi halde firar suçundan hakkında işlem yapılır, itiraz dilekçesini vermiş olması ceza evine alınmasına engel değil.

  4. Nail dedi ki:

   2 gün içerisinde teslim olmazsak fakat verdiğimiz itiraz dilekçesi geçerli olursa yinede firarda ceza alırmıyım yoksa denetime imzaya devam edebilirmiyim,

   Teşekkürler.

  5. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Nail bey,
   İtirazınızın kabul edilmesi halinde firar ile ilgili bir sıkıntı yaşamayacağınız kanaatindeyiz ancak yine de infaz hâkimliğinin kararını beklemeden süresi içerisinde teslim olmanızı tavsiye ederim.

 4. Mahmut Kılıç dedi ki:

  3 yıl 4 ay hapis cezasının 5275 s.k 107/2 Md – 2/3 infazı nedir denetim serbest liği nedir

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Mahmut bey, verilen sonuç ceza 3 yıl 4 ay hapis cezası ise; verilen cezadan koşullu salıverilme süresi (şartlı tahliye) çıkarıldığında YATAR: 2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS cezası olacaktır.
   Sonuç ceza 1 yıldan fazla olduğundan 5275 Sayılı Kanunun 105/A maddesi gereğince denetimli serbestlikten doğrudan yararlanamazsınız.
   1 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS cezasını ceza infaz kurumunda çektikten sonra denetimli serbestlikten yararlandırılarak serbest bırakılabilirsiniz.

 5. Erhan dedi ki:

  Merhabalar.. ben 5.5 ay hapis cezası aldim, birhafta cezaevinde kaldiktan sonra denetimli serbesliktem yararlanarak çiktim ama sorunum şu.. her hafta 4gün imzaya gitmem gerekiyor.. işim gereği şehirler arasi heray düzenli olarak 10-15 gün arasi pazarlama yaparak geçimimi sağliyorum..vergi levham mevcut kendime ait şirketim var.. ama bu 4 günlük imza nedeniyle şuan işe çikamiyorum ve ciddi anlamda geçim sikintisi yaşamaya başlıycam.. bununla ilgili D.S müdurlugune dillekce yazdim.. imza gunumun azaltilmasi yada geçimim için bana ayda 10 gun kadar boş zaman verilmesi icin ama kabul edilmedi.. şimdi infaz hakimligine başvurmak istiyorum başvuru bu konuyla ilgili yardimci olabilirmsinjz yada bir fikir, yol gösterebilirmisiniz.. Gecimim için para kazanma yolum tamamen şehirler arasi çikip satiş yapmaktan başka bi seceneğim.yok.. tşkler 053********

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Erhan bey,
   Mağduriyetinizin farkındayız ancak denetimli serbestlik hapis yerine uygulanan bir infaz şeklidir bu nedenle imza ile ilgili sürelerin değişikliği konusunda nihai kararı verecek olan denetimli serbestlik müdürlüğüdür. İmza saatlerine ilişkin değişiklik yapılabilir ancak imza süresinin 10 gün kadar uzatılmasının mümkün olmayacağı kanaatindeyiz, yine de mağduriyetinizi bildirir bir dilekçe ile infaz hakimliğine başvurabilirsiniz.

  2. Mine akkirt dedi ki:

   Benim esime 4cay elektronik kelepce verildi ama evimiz yok ben ve 2 çocuğum babamin evinde kalıyoruz kaçarak eğlendiğimiz için ailem eşimi eve kabul etmiyor ev tutana kadar biraz zaman verirler mi bize kelepce icin

  3. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Mine hanım,
   Bu konuda ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz,

 6. Büsra dedi ki:

  Merhabalar benim erkek arkadaşım denetimli serbestlik görüyordu suçu olmadığı halde adı başka bir dosyaya karıştı ve korkup denetim için imzaya gitmedi çıktığı mahkemede ceza almadı infaz hakimliğine dilekçe yazdık erkek arkadaşım hala cezaevinde onaylanır mı acaba ?

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Büşra hanım,
   Denetimli serbestlik ihlali yapan hükümlüler kalan cezalarını ceza infaz kurumunda tamamlamak zorundadır. İkinci kez denetimli serbestlikten faydalanamazlar.

 7. berkan dedi ki:

  Hocam iyi gunler denetim dosya kapatma karari teblig edildi 30 gun icerisindeitiraz yolu acik olmak uzere 1 yil denetim serbestligimin son asamasina gidemedigim icin sehir disindaydim ne yapmam gerekiyor lutfen yardimci olabilirmisiniz ilk denetimim cezaevinde hic yatmadim

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Denetimli serbestlik ihlali nedeniyle kalan cezanızı ceza infaz kurumunda tamamlamak zorundasınız, itiraz etseniz bile karar tebliğ edilir edilmez itiraz sonucunu beklemeden ceza infaz kurumuna teslim olmalısınız. İtirazının kabul edilirse tekrardan denetimli serbestlikten faydalanabilirsiniz.

 8. ecem dedi ki:

  Merhabalar, şizofreni hastası olan (%80 özrü bulunmakta) tutuklu ilk celsede 8 yıl ceza aldı ancak karar henüz istinaf edilmedi ve kesinleşmedi. Tutuklunun akıl sağlığı cezaevinde geçirdiği süre içinde gittikçe kötüleşmiştir. Aynı zamanda tutuklu hücreye atılmıştır. Tutuklunun akıl hastanesine sevki ve akıl hastanesinde tedavi edilmesi için yapılması gereken işlemler nelerdir? Yanıtlarsanız çok sevinirim.

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Ecem hanım,
   Verilen karara itiraz ederek, istinaf dilekçenizde özellikle bu durumu belirtmeniz faydalı olacaktır, normalde sanığın tam teşekküllü bir hastaneden heyet raporu aldırması ve sanığın TCK 32, maddesi kapsamında kalıp kalmadığının değerlendirilmesi gerekmektedir.

 9. Metin efe dedi ki:

  Merhabalar 2017 yılında işlemiş olduğum bir suçtan dolayı 2 yıldır denetimli serbestlik görüyorum ve şuan devlet memurluğu sınavını kazandım ve işime başladım ama eğitim seminerine gitmeyi unuttum ve şuan kapalıya alınma ihtimalim var eğer alınırsam devlet memurluğundan atılacağım lütfen bana bir yol gösterirmişiniz ne yapmam gerekiyor sırf seminere gitmedim diye hayatın bana vermiş olduğu bu devlet memurluğu fırsatını kaybetmek istemiyorum lütfen gerçekten bir yol gösterin

  1. Mehmet Zeki Tunçtürk dedi ki:

   Merhaba Metin bey,
   Bulunduğunuz yerdeki ilgili denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurarak bu durumu kendileri ile görüşün, müdür ve ilgili arkadaşların yardımcı olacağı kanaatindeyim.


Önceki yazıyı okuyun:
İnfaz Erteleme Dilekçesi Örneği (Hazır Dilekçe)

Kesinleşmiş olan cezanın infazının ertelenmesi belli koşulların oluşması halinde mümkün olmaktadır. Bu konuda daha önce yazmış olduğumuz Cezanın İnfazının Ertelenmesi...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016