İş Kazası Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği

A+
A-

Daha önce siz değerli okurlarımız için İş Kazası ile ilgili bilgilendirme yaptığımız üzere; yine bu yazımızda da İş Kazası Nedeniyle Maddi Manevi Tazminat Davası Dilekçe Örneği paylaşımında bulunmaya çalışacağız. Öncelikle İş Kazası Nedir ve kime karşı açılır hususunda başlayarak, adım adım devam edelim.

iş kazası dilekçesi

is kazasi tazminat dilekce ornegi

İş Kazası Tazminat Davası Nedir

Herhangi bir iş yerinde işçi ile işveren arasında meydana gelen iş ilişkisinden kaynaklı olarak, çalışanın işyerinde başına gelen iş kazası nedeniyle yaralanması veya ölümü halinde, işçinin kendisine ve ailesine karşı işveren tarafından ödenmesi istemiyle açılan davaya iş kazası nedeniyle açılan tazminat davası adı verilmektedir. Tazminat davasının niteliği maddi veya manevi nitelikli olabilir.

İş Kazası Tazminat Davası Kime Karşı Açılabilir

İş kazası tazminat davası işverenin kendisine yönelik açılabileceği gibi işveren adına iş görmekte olan taşeron firmaya karşı da açılabilir. Veya işveren veya taşeron firmaya birlikte dava açılabilir.

Hangi Hallerden Dolayı İş Kazası Davası Açılabilir

Hangi hallerin iş kazası olduğu ve hangi hallerden dolayı iş kazası açılabileceği 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 13. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

 • İşçinin çalıştığı işyerinde bulunduğu sırada, başına gelebilecek her türlü bedensel ve ruhsal zararlar iş kazası olarak sayılmaktadır. Burada önemli olan kazanın işyerinde meydana gelmesidir, kazanın iş yerinde meydana gelmesi ve bunun neticesinde çalışanın yaralanması veya ölmesi tazminat davasına konu edilebilir. Çalışanın iş saatinde işyerinde kalp krizi geçirmesi bile Yargıtay tarafından iş kazası olarak kabul edilmektedir, buna ilişkin emsal kararlar vardır.
 • İşçinin, işi nedeniyle işverene bağlı dışarıdaki başka bir yere gönderilmesi veya görevlendirilmesi halinde asıl işin yapılmasına kadar geçen süre içerisinde meydana gelecek herhangi bir kaza, iş kazası olarak kabul edilmektedir ve tazminata konu olabilir.
 • Kendi adına bağımsız olarak çalışan bir işçinin, işveren tarafından yürütülmekte olan işi nedeniyle gerçekleşen her türlü kazada yaralanması veya ölmesi iş kazası olarak değerlendirilmiştir ve tazminata konu olabilir.
 • İşverenin her türlü taşıtla işçiyi iş gereği bir yere göndermesi halinde gidiş geliş sırasında meydana gelecek olan her türlü kaza iş kazasıdır. Uygulamada bu tür kazalar trafik iş kazası olarak nitelendirilmektedir.
 • Çocuğunu emziren kadın işçinin, iş kanunu gereği çocuğunu emzirmek için verilen süt izni sırasında başına gelecek olan kazalar da iş kazası olarak nitelendirilmektedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Mazeret ve Devamsızlık Dilekçesi Örneği

İş Kazası Tazminat Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır

İş Kazası Tazminat Davasında, kazanın türüne ve kusur oranlarının niteliğine göre süreç farklılık gösterecektir. Davanın sonuçlanmasında iş kazasının ölümlü veya yaralamalı olup olmadığı, kusur oranları, maluliyet oranları ve bu oranlara itiraz edilip edilmediği, işçinin ücreti tazminat davasının sonuçlanmasına ilişkin süreçte belirleyici olacaktır. Ortalama olarak bir iş kazası tazminat davasının 2 yıl civarında sonuçlandığını söyleyebiliriz.

İş Kazası Tazminat Davası Açma Süresi Ne Kadardır

İş kazası nedeniyle açılacak olan tazminat davasında zamanaşımı süresi iş kazasının meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. İş kazasının ölümlü veya yaralamalı olması bu süreyi değiştirmeyecektir.

İş kazası nedeniyle açılan tazminat davalarındaki zamanaşımı süresi ile bu olay nedeniyle açılan bir ceza davası varsa buna ilişkin dava zamanaşımı süresi birbirine karıştırılmamalıdır, Örneğin İş kazası nedeniyle açılan Taksirle Yaralamaya Sebebiyet Vermek davasında ceza zamanaşımı süresi uygulanacaktır.

İş kazası nedeniyle tazminat davası zamanaşımı süresinde dikkat edilecek diğer bir husus ise yaralamalarda maluliyet oranının kesin olarak belirlenememesi durumudur, böyle bir durumda maluliyetin gelişen bir durum nedeniyle artması halinde, maluliyetin kesin olarak belirlendiği son rapor tarihinden itibaren zamanaşımı süresi işlemeye başlayacaktır.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Nereye Açılır, Yetkili Mahkeme

İş kazaları tazminat davalarının açılacağı yetkili mahkeme İş Mahkemeleri Kanununun 6.maddesinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

 • İş kazasında genel yetkili mahkeme, davanın açıldığı tarihte davalının (gerçek veya tüzel kişinin) yerleşim yeri mahkemesidir. Davalının (işverenin) birden fazla olması halinde bunlardan birinin yerleşim yeri yetkili mahkeme olarak kabul edilir.
 • İş kazalarında zararın meydana geldiği iş mahkemesi de, iş kazasından kaynaklı olarak açılacak olan maddi ve manevi tazminat davasında davaya bakmaya yetkilidir.
 • İş kazası nedeniyle yaralanan işçinin yerleşim yeri veya ölümü gerçekleşen işçinin davacı yakınlarının yerleşim yeri iş mahkemesi de yetkilidir.

İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davacı Açmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş yerinde meydana gelen bir kazanın Sosyal Güvenlik Kurumunca iş kazası olarak kabul edilmemesi halinde, iş kazasının ve maluliyet oranının tespiti açısından dava açılması, bunun neticesinde kurumca kazanın iş kazası olarak kabul edilmesi halinde, kaza nedeniyle meydana gelen maluliyet oranlarının tespiti amacıyla, kuruma müracaat edilmesi gerekmekte ve bunun sonucunda tazminata ilişkin iş kazası tazminat davası açılması yoluna gidilmelidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazasında tazminat davasından önce maluliyet tespiti amacıyla 5510 Sayılı Yasaya göre; çalışma gücü kaybı, yurtdışı tedavi için yapılacak sevkler, geçici iş görmezlik ödeneklerinin verilmesi yönündeki raporlar ile iş kazası ve meslek hastalığı sonucu meydana gelen çalışma gücü kaybına esas teşkil edecek sağlık kurulu raporlarının usul ve esaslarını,  bu raporları vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucularının sahip olması gereken kriterleri belirlemeye ve buna ilişkin diğer konularda bilgi ve belgelerin yeniden düzenlenmesini istemeye yetkilidir. Sağlık kurulu raporları ve diğer belgelere ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumunca verilecek olan kararlara ilişkin yapılacak olan itirazlar, Sosyal Sigorta Yüksel Sağlık Kurulunca karara bağlanır. Yüksek Sağlık kurulunun kararına itiraz edilmesi halinde ise inceleme Adli Tıp Kurumu tarafından yapılmalıdır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Yeşil Kart Başvurusu Dilekçe Örneği : Nasıl Nereye Başvurulur

İş Kazası Nedeniyle Talep Edilen Tazminat Türleri

İş kazasının meydana gelmesi nedeniyle meydana gelen zararlarda maddi ve manevi olarak iki şekilde tazminat talebinde bulunulabilir. Maddi olarak kazanın meydana getirdiği zararın karşılanmasına yönelik, manevi olarak kaza nedeniyle meydana gelebilecek psikolojik sorunlar veya üzüntüler tazminatın konusu olabilir.

İş kazası tazminatına konu maddi zararları aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz, belirtilen bu maddi zararlardan dolayı kişiler uğradıkları zararın miktar ve türüne göre tazminat davası açabilirler.

 • Tedavi Giderleri
 • İş kazası nedeniyle çalışamamadan kaynaklı meydana gelen zararlar
 • Sürekli iş görmemezlik hali nedeniyle ileride uğrayacağı zarar ve kayıplar
 • İş kazası nedeniyle ölen işçinin destekten yoksun kalan kişi veya kişilerin uğradıkları zararlar (Destekten yoksun kalma tazminatını ölen kişinin bakmakla yükümlü olduğu, bu maddi yardımdan yoksun kalan kişiler ve ailesi talep edebilir)

İş Kazasında Tazminatın Hesaplanması

İş kazasında tazminatın hesaplanmasında bir çok farklı kriterler ele alınacaktır. İş kazası sonucu çalışanın ölümü ile yaralanması farklı nitelikte tazminat konusu olacaktır, ayrıca ölen kişinin yaşı, maddi durumu, maddi durumu veya buna benzer kriterler ele alınacak, yaralamalarda ise herhangi bir uzuv kaybının olup olmadığı, yaralamanın kalıcı bir iz bırakıp bırakmadığı, çalışanı ne kadar iş ve güçten bıraktığı gibi konular ayrı ayrı değerlendirilecektir. Tazminat hesaplamaları konusunda uzman bilirkişilere incelettirilerek yapılır. Mahkeme hakimi bilirkişi raporlarını esas alarak bu konuda karar verecektir. Mahkeme hakimi rapordaki oranları dikkate alınarak artırım veya indirim yapabilir.

İş Kazası Tazminat Dilekçesi Nasıl Yazılır

İş kazası tazminat dilekçesi yazılırken diğer hukuk dava dilekçeleri gibi belli kurallara riayet edilmelidir, Hukuk Mahkemeleri Kanununun 119. Maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir. Dava dilekçesinin içeriğinde özellikle mahkemenin adı, davacı ve davalının ad ve soyadları, davacının T.C. kimlik numarası, varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ad ve soyadları, Davacının iddiasının dayanağı, dava konusunun değeri, açık bir şekilde talebin konusu belirtilmeli dava dilekçesi taraf sayısından bir fazla olacak şekilde imzalı olarak mahkemeye verilmelidir.

İş Kazası Tazminat Dilekçesi Örneği

Sitemizde iş kazası tazminat davasına ilişkin hazırlamış olduğumuz örnek dilekçelerden faydalanarak talebinize uygun şekilde uyarlayarak düzenleme yapabilirsiniz, ancak iş kazası tazminat davaları olayın oluş şekli ve niteliğine göre farklılık göstereceği için konusunda uzman bir hukukçudan bu konuda yardım alınması ileride meydana gelecek hak kaybının önüne geçmiş olacaktır. İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçe Örneği aşağıda istifadenize sunulmuştur.

iş kazası için tazminat dava dilekçesi

İş Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği

avukatlar için iş kazası tazminat dilekçesi

İş Kazası Tazminat Davası Dilekçe Örneği (Avukat İçin)

Dilekçe örneklerimizi PDF olarak indirmek için;

is Kazası Tazminat Davası Dilekce Ornegi

is Kazası Tazminat Dilekce Orneği Avukat

İş kazası nedeniyle bir dava açmadan önce İş Mahkemesine Dava Açarken En Önemli 6 Altın Kural konulu yazımızı da okuyarak daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
İş Kazası Dava Dilekçesi

İş hayatında; özellikle riskli iş kollarında her an bir kaza ile karşılaşmak söz konusu olabilir. Bu nedenle iş güvenliğinin sağlanması çok ciddi...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016