Kardeşler Arası Miras Anlaşmazlığı Nasıl Çözülür Hangi Mahkeme Bakar

A+
A-

Mirasın ne olduğu, nasıl paylaşıldığı, kimlerin mirasta hak sahibi olduğu Medeni Hukukta bütün yönleri ile düzenlenmiştir. Ayrıca, miras nedeniyle oluşabilecek anlaşmazlıklar ve sorunların çözümü yine hukuk mahkemeleri tarafından görülen davalarla çözüme kavuşturulmaktadır. Bu yazımızla mirasın nedir, kimler arasında paylaştırılır, kardeşler arasında miras anlaşmazlığı nasıl çözülür ve miras davalarına hangi mahkemeler bakar gibi konularda bilgi vermeye çalışacak ayrıca miras ile ilgili dilekçe örneklerini paylaşarak istifadenize sunmaya çalışacağız.

kardeşler arası miras anlaşmazlığı

Kardeşler Arası Miras Anlaşmazlığı Nasıl Çözülür Hangi Mahkeme Bakar

Miras; geniş anlamda murisin ölümü ile uygulama alanı bulan ve özel hukuk ilişkilerini içine alan kurallar bütünü olarak ifade edilmektedir. Dar anlamdaysa, murisin mirasçılarına geçebilen tüm malvarlığı değerlerini ve kişisel haklarını ifade etmektedir.

Kimler Kanuni Mirasçı Olarak Kabul Edilir

Bir kişinin kanuni mirasçı olabilmesi için kan hısımlığı, sağ kalan eş, eve evlatlık olması ve murisin vefatıyla hayatta olmaları gerekmektedir. Ancak, bu şartlar taşınıyor olsa bile yasal olarak mirastan yoksunluğu gerektirecek bir konumda da olunmaması gerekmektedir.

Murisin ölümü ile herhangi bir mirasçısının bulunmaması halinde, miras bırakanın bütün mirası devlete geçer, devlet murisin borçlarından yalnızca tereke malları değerinde sorumlu olur.

Mirasta Zümre Sistemi

Türk Medeni Kanununda, miras konusunda kan hısmı mirasçıların belirlenmesinde “zümre sistemi” belirlenmiştir. Zümre sistemi ise birinci, ikinci ve üçüncü zümre şeklinde sıralanmaktadır. Bunu bir örnekle gösterecek olursak; Ölen Sedat’ın kızı Fatma’nın hayatta olması halinde ölen Sedat’ın anne ve babası mirasçı olamaz. Böyle bir durumda ölen Sedat’ın bütün mal varlığı kızı Fatma’ya kalır. Fatma’yı Sedat’ın torunu olarak düşünürsek yine aynı şey geçerli olur. Yani birinci zümre miras bırakanın alt soyu olan çocukları, torunları ve torun çocukları şeklinde devam eder.

Mirasta ikinci zümre murisin anne ve babası ile bunların altsoyundan (kardeşleri, kardeş çocukları ve kardeş torunları) oluşur. İkinci zümre olan birinin mirastan pay ayabilmesi için birinci zümreden bir mirasçının bulunmaması şarttır.

Üçüncü zümre, murisin büyükanne ve büyükbabası ile bunların altsoyundan (babanın babası, babanın annesi, annenin annesi, annenin babası, dayı, teyze, hala, amca) oluşur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  TCK 125 Madde : Hakaret Suçu Dilekçe Örneği

Kardeşler Arasında Miras Paylaşımı Nasıl Olur

Miras bırakanın yani murisin çocukları arasında hiçbir ayrım yapılmadan mirası eşit olarak paylaştırılır. Çocukların kız veya erkek olmaları veya çocukların yaşlarının küçük veya büyük olması mirası eşit olarak almalarına engel teşkil etmez. Medeni Kanunda yapılan düzenlemelerle, sahih nesepli – gayri sahih nesepli ayrımı yapılmadan evlilik dışı doğan çocuklara da miras eşit olarak dağıtılması yönünde karar verilerek eşitsizlik ortadan kaldırılmıştır.

Murisin, mirasçılarına ne kadar miras bıraktığı mahkemeden alınan veraset ilamında payları oranında gösterilir. Örneğin, vefat eden Ahmet’in sadece iki oğlu ve bir kızı ve kendi ölümünden önce vefat etmiş bir oğlunun hayatta olan iki çocuğu bulunmaktadır. Bu haliyle miras, murisin üç çocuğu ve iki torunu arasında bölünecektir. Mirasın paylaşımı ise murisin kendi çocukları için 2/8, 2/8, 2/8, torunları için 1/8, 1/8 olarak paylaştırılacaktır. Miras bırakanın eşinin sağ olması halinde mirasın 1/4’ü sağ olan eşe bırakılır.  Verdiğimiz örnek, miras paylaşımında kardeşler arasında yapılacak olan paylaşım için basit bir örnektir ancak, çok karışık olan miras paylaşımları yine ilgili mahkemeler tarafından titizlikle incelenerek mirasçıların tamamına payları oranında paylaştırılır ve veraset ilamı gösterilir.

Mirasta Tereke Nedir

Miras bırakanın para ile ölçülebilen hak ve borçlarından oluşan mal varlığı tereke adını alır ve miras bırakanın ölümü ile ne şekilde paylaştırılacağı ve sorunun nasıl çözüleceği gündeme gelir.

Vasiyetnamenin Olması Mirasın Dağıtımını Nasıl Etkiler

Mirasın intikali Türk Medeni Kanununda “külli halefiyet prensibi” şeklinde kabul edilmiştir. Miras bırakanın ölümü ile tereke bütün olarak, alacak ve borçlarla birlikte kendiliğinden yasal mirasçılara geçer.

Vesayet alacaklısı olarak tabir edeceğimiz kişiler açısından külli halefiyet prensibi geçerli değildir. Yani, miras bırakan vasiyetle malının bir kısmını başkasına bırakabilir. Vasiyetname ile miras bırakılan, miras bırakanın ölümüyle kendiliğinden bu malın sahibi olmaz, sadece yasal mirasçılardan kendisine bırakılan mirası talep etme hakkına sahip olur. Ayrıca, vasiyetname ile miras bırakılan mallar yönünden olanlar hariç, miras bırakanın tereke borçlarından sorumlu değildir.

Kız Çocukları ve Yaşı Küçük Çocuklar Mirastan Ne Kadar Pay Alır

Kardeşlerden birin veya birkaçının kız çocuğu olması veya yaşlarının küçük olması diğer kardeşlerden daha az miras almalarını gerektirmez. Kız kardeşler ve yaşı küçük kardeşler de diğer kardeşler gibi mirastan eşit pay alırlar. Toplumumuzda özellikle kırsal bölgelerde yaşayan bireyler arasında mirasın sadece erkek kardeşlere ait olduğu yönünde bir ön yargı vardır. Bu nedenle mirasın kız kardeşlerine kalmaması için birçok yola başvurulmakta bu da ileride kardeşler arasında dava konusu olmaktadır. Medeni Hukuka göre erkek ve kadın mirasçılar eşittir ve eşit miktarda mirastan pay almalıdırlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Tüketici Mahkemesi Dava Açma

Miras Davası Nasıl Açılır

Kardeşler arasında mirasın paylaşılmasından kaynaklı anlaşmazlıklar veya miras bırakanın ölümünden önce bazı kardeşler tarafından hileli satış yapıldığı iddia edilerek dava açılabilmektedir. Kardeşlerin mirastan eşit pay almadıklarını iddia ederek açmış oldukları davalar ile tapunun iptali davası açılabilmektedir. Tapu iptal davasını açacak olan mirasçının, murisin yapmış olduğu satışın hileli olduğunu ispat etmesi gerekmektedir.

Mirasın konusu bazen bir ev veya iş yeri bazen de bir veya daha fazla arsa ve arazi olabilir. Dava açacak olan mirasçının haklı sebeplerini dilekçede belirtmesi, tanıklarını göstermesi varsa delillerini dilekçeye eklemesi gerekmektedir. Mahkeme bütün yönleri ile davacının inceler ve bu yönde karar verir. Mahkeme tarafından verilecek olan karar bağlayıcı niteliktedir.

Miras Davası Hangi Mahkemeye Açılır, Miras Davasına Hangi Mahkeme Bakar

Miras konusunda en çok merak edilen, miras davasını hangi mahkemeye açılır, miras davasına hangi mahkeme bakar konusudur.

Miras davası yetkili ve görevli mahkemeye açılmalıdır. Miras davalarında yetkili mahkeme miras bırakanın son ikametinin bulunduğu yer mahkemesidir.  Asliye Hukuk Mahkemelerinin görev alanlarına tapu tescili ve tescil davaları, Sulh Hukuk Mahkemelerinin görev alanına ise terekenin tespiti, terekeye mümessil tayini, tereke defterinin tutulması, vasiyetnamenin açılması davaları girmektedir.

Miras hukukunun başlı başına bir uzmanlık alanı olması bu konuda eksik bilgiden kaynaklı bir çok yanlışlığın yapılmasına bu da davacılar yönünden hak kaybına neden olmaktadır. Miras ile ilgili açılacak olan davada herhangi bir hak kaybının olmaması için uzman bir hukukçudan yardım alınması faydalı olacaktır.

Miras Davası, Dava Dilekçesi Örneği

Miras davasına ilişkin birçok farklı dilekçe yazılabilir. Bu dilekçelerin içeriği Mirasın Reddi dava dilekçesi, Mirasçılık Belgesinin İptali dava dilekçesi, Mirasçılık Belgesinin Verilmesi dava dilekçesi veya mirasa ilişkin başka talep içeren dilekçe olabilir. Sitemizde örnek olarak hazırlamış olduğumuz mirasçılık belgesi verilmesi dilekçe örneği, mirasçılık belgesinin iptali dava dilekçesi ve mirasın reddi dava dilekçesi örneği veya diğer örnek dilekçeler üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun şekilde uyarlayabilirsiniz. Miras davası, dava dilekçe örnekleri aşağıda istifadenize sunulmuştur.

miras belgesi talep dilekçesi

Miras Belgesi Talep Dilekçesi Örneği

mirasçılık belgesinin iptal talebi dilekçesi

Mirasçılık Belgesinin İptali Talepli Dilekçe Örneği

mirasın reddi için dava dilekçesi

Mirasın Reddine İlişkin Talepli Dava Dilekçe Örneği

mirasın reddi talep dilekçesi

Mirasın Reddinin İptaline İlişkin Talep Dilekçesi Örneği

Kardeşler Arası Miras Anlaşmazlığı dilekçe örneklerimizi PDF olarak indirmek için;

Mirascilik Belgesi Talep Dilekcesi ornegi

Mirascilik Belgesinin iptali Talepli Dava Dilekcesi ornegi

Mirasin Reddine iliskin Talepli Dava Dilekcesi ornegi

Mirasin Reddinin iptaline iliskin Talep Dilekcesi ornegi

Ayrıca bu konuda daha önceden ele aldığımız Kardeşler Arası Miras Paylaşımı Nasıl Olur adlı yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Karakol Cumartesi Açık mı Hangi İşlemler Kabul Ediliyor

Pasaport, ehliyet, şikayet, sicil sorgulaması vb. çoğu işlem için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı karakollara ihtiyaç duyulması nedeniyle cumartesi günleri çalışıp...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016