Kişisel Verilerin Kullanılması Kanunu Amaç ve Kapsamı

A+
A-

Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanımı

Son zamanlarda bilişim sistemlerinin herkes tarafından aktif şekilde kullanılmaya başlanması ve bununla birlikte sosyal medyada (facebook, twitter, whatsapp, youtube vb.) yapılan paylaşımlar sonucunda aslında birçok insanın farkında olmadan suç işlediğini söyleyebiliriz. Kişisel verilerin neler olduğu, başkasına ait kişisel verileri izinsiz kullanıldığında ne gibi sonuçlar doğuracağı, kişisel verilerin izinsiz kullanılması sonucunda nasıl şikayetçi olunacağı ile ilgili bu yazımızla açıklayıcı bilgiler vermeye çalışacağız.

kişisel verilerin kullanılması

Kişisel Verilerin Kullanılması Kanunu Amaç ve Kapsamı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Amacı

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlandığı tarih olan 07/04/2016 tarihinde, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17. ve 18. maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun asıl amacı başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verileri kullanırken uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kapsamı

Bir eylemin kişisel verilerin korunması kanununu kapsamında olabilmesi için öncelikli olarak kişisel veri olarak kabul edilmesi gerekir, bu nedenle kişisel verinin ne olduğu ve hangi hallerde bu verilerin kişisel veri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin açık ve net olması gerekir, bu nedenle bu kanunun kapsamı kişisel verileri kullanılan gerçek kişilerin bu verileri kısmen veya tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan yollarla kullanan, yayınlayan daha geniş anlamıyla işleyen gerçek veya tüzel kişiler hakkında uygulanır.

Kişisel Veri Nedir

Herhangi bir gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgidir. Kişisel verinin konusu gerçek kişidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Tazminat Davası Nedir Nasıl Açılır

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi kavramı, gerçek kişilere ait kişisel verilerin kısmen veya tamamen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, yeniden düzenlenmesi, değiştirilmesi, aktarılması, açıklanması, devralınması, sınıflandırılması, elde edilebilir hale getirilmesi ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde yapılan her türlü işlem olarak ifade edilmektedir.

Hangi Hallerde Kişisel Verilerin Kullanılması ve İşlenmesi Suç Olmaz

Kişisel verilerin kanunların belirlediği ölçüler içerisinde kullanılması ve işlenmesi halinde suç olmaz, hangi durumlarda kişisel verilerin suç teşkil etmeden kullanılabilmesi için aşağıda belirttiğimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen maddelere uyulması gerekmektedir. 

 • Kişisel verilerin kullanımı; hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olmalıdır
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olmalıdır.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmelidir.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalıdır.
 • Kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir.

Kişisel Veriler Nasıl Kullanılabilir (İşlenebilir), Kişisel Verilerin Kullanım Şartları Nelerdir.

Kişisel verilerin kullanılması için ilgili kişinin açık rızasının olması gerekmektedir, kişinin açık rızası olmadan kişisel veriler kullanılamaz (işlenemez),  ancak belli hallerde kişisel verinin kullanımında kişinin açık rızası aranmaz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Kullanılması ile ilgili kanunun 5. Maddesinde bu durum maddeler halinde açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Halinde kişilerin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler kullanılabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Kiralanan Ev veya İşyerinin Mal Sahibine Teslimi

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir

Herhangi bir kişinin etnik kökeni, ırkı, felsefi inancı, siyasi düşüncesi, dini, mezhebi veya diğer inançları, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, kılık ve kıyafeti, cinsel hayatı, sağlığı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri ile ilgili verileri ile biyametrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerde ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez yani kısmen veya tamamen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilemez, depolanamaz, muhafaza edilemez, yeniden düzenlenemez, değiştirilemez, aktarılamaz, sınıflandırılamaz ve kullanılamaz. Özel nitelikli kişisel verilerin ilgilinin açık rızası dışında kullanılması yasaktır.

Özel nitelikli kişisel verilerin de belli durumlarda kişinin açık rızası aranmaksızın kullanılabilir, böyle bir durumda suç teşkil etmez.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İlgilinin Rızası Aranmaksızın Kullanılması.

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki veriler, kanunda öngörülen hallerde ilgilinin açık rızası alınmaksızın kullanılabilir (işlenebilir).

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak belli bir prosedüre bağlı olarak yetkili kişi ve kurumlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın kullanılabilir (işlenebilir). Özel nitelikli kişisel verilerin kullanılmasında, işlenmesinde kişisel verileri kullanma kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Kişisel Verilerin İzinsin Kullanımı Nedeniyle Ne Kadar Ceza Verilir, Şikayet Dilekçesi

Kişisel verilerin izinsiz kullanımına ilişkin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı İşlenen Suçlar kısmında gerekli düzenleme yapılmıştır.  5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 132 ve 140.maddeleri arasında yapılan bu düzenleme ile kişisel verileri izinsiz kullanan kişilere karşı uygulanan cezanın alt ve üst sınırlarının ne olduğu ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanılması Suçu ve Cezası konulu makalemizi okuyarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz, yine kişisel verilerin izinsiz kullanılması nedeniyle şikayet dilekçesi örneğine de Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanılması Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği konulu yazımızdan ulaşabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Kişisel Verilerin İzinsiz Kullanılması Nedeniyle Şikayet Dilekçe Örneği

Bir gerçek kişiye ait kimliği belirli veya belirlenebilir her türlü bilgiyi kişisel veri olarak tanımlayabiliriz, son yıllarda bilişim sisteminin hayatımızın...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016