Koruma Tedbiri Nedir Nasıl Koruma Kararı Alınır

A+
A-

Ülkemizde maalesef son yıllarda özellikle kadınlara yönelik şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin arttığı görülmektedir. Kadına, çocuğa ve diğer aile bireylerine yönelik şiddet olaylarının önceden önlenebilmesi veya şiddete uğramış bu kişilerin koruma altına alınmaları amacıyla Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanun ile gerekli düzenleme yapılmıştır. Bu kapsamda kadın, çocuk ve diğer aile fertlerinin korunması için tedbir kararı alınması, tedbir kararının nereden alınacağı ve hangi tedbir kararlarının alınacağı ile ilgili bu makalemizle ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

Koruma Tedbiri Nedir, Koruma Kararı Nasıl Alınır

Koruma Tedbiri Nedir

Koruma tedbiri; şiddete uğrama ihtimali bulunan veya şiddete uğrayan kadın, çocuk veya diğer aile bireyleri ile tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere karşı yapılacak şiddetin önlenmesi amacıyla uygulanacak tedbirleri ifade etmektedir. Koruma tedbirleri önleyici ve koruyucu olarak ikiye ayrılmaktadır. Koruma tedbirlerine ilişkin yasal düzenleme 6284 Sayılı ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi hakkındaki yasa ile hüküm altına alınmıştır.

Koruma Tedbir Kararı Neyi İfade Eder

Şiddete uğrayan mağdurun şiddet uygulayanlardan korunması amacıyla Hakim, mülki idare amiri veya gecikmesinde sakınca bulunması halinde ilgili kolluk amirleri tarafından resen veya talep üzerine verilecek tedbir kararını ifade etmektedir.

Koruma tedbir türlerini önleyici koruma tedbirleri ve koruyucu koruma tedbirleri olarak iki şekilde ifade edebiliriz.

Koruyucu Koruma Tedbir Kararı Nereden Alınabilir

Koruyucu tedbir kararları da kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır, koruyucu tedbir kararını Hakim veya mülki idare amiri (vali, kaymakam) verebilir, Mülki idare amiri tarafından verilecek tedbir kararının neler olduğunu aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Mülki idare amiri aşağıda belirttiğimiz bu tedbirlerden birini veya birkaçının aynı anda uygulanmasına karar verebilir.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 Sayılı Kanuna göre Mülki İdare Amiri ve Hakim tarafından verilecek olan koruma tedbir kararları, ayrıca Hakim tarafından verilen önleyici tedbir kararlarının neler olduğuna yasada belirtildiği şekilde aşağıda ulaşabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İdari Hakim Nedir Nasıl Olunur Şartlar Neler (2019 Maaşları)

Mülki İdare Amiri (Vali, Kaymakam) Tarafından Verilecek Koruma Tedbir Kararları (6284 Sayılı Yasanın 3.maddesi)

  1. Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması,
  2. Diğer kanunlar kapsamında yapılacak yardımlar saklı kalmak üzere, geçici maddi yardım yapılması,
  3. Psikolojik, mesleki, hukuki ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi,
  4. Hayati tehlikesinin bulunması halinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması,
  5. Gerekli olması halinde, korunan kişinin çocukları varsa çalışma yaşamına katımının desteklenmek üzere dört ay, kişinin çalışması halinde ise iki aylık süre ile sınırlı olmak kaydıyla, on altı yaşından büyükler için her yıl belirlenen aylık net asgari ücret tutarının yarısını geçmemek ve belgelendirilmek kaydıyla Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak suretiyle kreş imkanının sağlanması,
  6. Gecikmesinde sakınca bulunan tedbirler, (bu madde kapsamındaki 1. ve 4. bentler) ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Bu anlamda alınan tedbirler kural olarak, kolluk amirince tedbire ilişkin evrakın en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk iş günü içinde mülki amirin onayına sunulmasını gerektirir. Mülki amir tarafından 48 saat içerisinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

Hakim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları (6284 Sayılı Yasanın 4. Maddesi)

Hâkim Bu Kanun kapsamında korunan kişilerle ilgili olarak aşağıdaki koruyucu tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) İşyerinin değiştirilmesi.

b) Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

c) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunundaki şartların varlığı hâlinde ve korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

ç) Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

Hâkim tarafından verilecek önleyici tedbir kararları (6284 Sayılı Yasanın 5. Maddesi)

(1)Şiddet uygulayanlarla ilgili olarak aşağıdaki önleyici tedbirlerden birine, birkaçına veya uygun görülecek benzer tedbirlere hâkim tarafından karar verilebilir:

a) Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

b) Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

c) Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

ç) Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

d) Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

e) Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

f) Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

g) Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

ğ) Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

h) Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması. ı) Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.

Koruma Tedbiri Nedir Koruma Karari Nasil Alinir

koruma tedbiri almak

(2) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir. Kolluk amiri evrakı en geç kararın alındığı tarihi takip eden ilk işgünü içinde hâkimin onayına sunar. Hâkim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar.

(3) Bu Kanunda belirtilen tedbirlerle birlikte hâkim, 03/07/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirler ile 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre velayet, kayyım, nafaka ve kişisel ilişki kurulması hususlarında karar vermeye yetkilidir.

(4) Şiddet uygulayan, aynı zamanda ailenin geçimini sağlayan yahut katkıda bulunan kişi ise 4721 sayılı Kanun hükümlerine göre nafakaya hükmedilmemiş olması kaydıyla hâkim, şiddet mağdurunun yaşam düzeyini göz önünde bulundurarak talep edilmese dahi tedbir nafakasına hükmedebilir.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Kiracı Evden Nasıl Çıkarılır Tahliye Edilir

Kanunun kiraya veren ve kiracıya yüklemiş olduğu sorumluluklar vardır, kiracının veya kiraya verenin bu sorumluluklarının bir veya birkaçını yerine getirmemesi,...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016