Tazyik Hapsi Nedir

A+
A-

Ceza Muhakemesi Kanununda tazyik hapsi ile ilgili herhangi bir tanım yapılmış değildir. Ancak, tazyik hapsinin  de disiplin hapsine benzer özelliklere sahip olduğu doktorin ve uygulamalarda kabul edilmektedir. Tazyik hapsini, bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak için verilen yaptırım olarak tanımlayabiliriz. Tazyik hapsi nedir kısaca sizlere izah ettikten sonra şimdi de ayrıntılarını aktaralım.

Tazyik Hapsinin Konusu

Genellikle disiplin hapsi ile tazyik hapsi birbirine karıştırılmaktadır. Ancak her ikisi arasında bariz farklılıklar vardır.  Tayzik hapsinde yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı ceza verilir ancak disiplin hapsinde, bir düzeni korumak amacıyla yaptırım altına alınmış olan bir fiilin işlenmesi dolayısıyla verilir. Bu nedenle o işin yapılması, ifa edilmesi disiplin hapsini sona erdirmez. İcra ve İflas suçlarının ekonomik suç olmaları nedeniyle, kanun koyucu bu konuda esnek davranmış ve borcun ödenmesini disiplin hapsinin düşmesi için yeterli saymıştır. Her iki ceza verilirken de, bu cezayı sona erdirecek nedenler kararda gösterilecektir.

Tazyik Hapsinin  Özellikleri Nelerdir

 1. Tazyik hapsi, bir kimseyi bir işi yapmaya zorlamak için verilen bir yaptırımdır
 2. Tazyik hapsi, TCK 50.madde uyarınca paraya ve diğer seçenek yaptırımlara çevrilemez
 3. Tazyik hapsini gerektiren suç için öngörülen ceza, önödeme sınırları içinde kalsa bile önödemeye tabii olmaz
 4. Tazyik hapsini gerektiren suçların tamamı, şikayete bağlı olmasına karşın uzlaşmaya tabii değildir.
 5. Verilen Tazyik hapisleri, daha önceki işlenen suçlar için tekerrüre esas alınamaz.Tazyik hapsinde belli bir cezaya hükmolunmaz. Şu kadar süreye kadar hapsen tazyikine denilir ve bu sürede infisahi (bozucu) şarta bağlanır. Yükümlülük ifa edilince, hükümlü derhal salıverilir. (hapsen tazyiklerde de, şartla salıverilme hükümleri uygulanmaz.)
 6. Tazyik hapisleri, ertelenemez.
 7. İcra İflas Kanununa göre verilen tazyik hapisleri, hangi yükümlülüğün yerine getiril­memesi nedeniyle verilmiş ise o yükümlünün ifasıyla sona erer.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Konkordato Komiseri Nasıl Olunur Kimdir Ne İş Yapar

Hangi Eylemlerden Dolayı Tazyik Hapsi Verilir

 1. Aciz vesikası almış bir borçlunun asgari ücretin üstünde bir geçim sürmesi (İİY.338/2.md.)
 2. Taahhüdü ihlal etme (İİY. 340.md.)
 3. Çocuk teslimi kararına aykırı davranma (İİY.341.md.)
 4. Yalnız kendisi tarafından yapılacak olan bir işin yapılması veya bir işin yapılmaması veyahut bir irtifak hakkının tesisi veya kaldırılması hakkındaki ilam hükümlerine muhalefet etme (İİY.343.md.)
 5. Nafaka borcunu ödememek (İİY.344.md.)

Tazyik Hapsinin Ertelenmesi

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 12.01.2016 tarihli görüş yazısı ile;

a) 5275 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan erteleme nedenlerinin ağırlığı ve hükümlü hakkında doğuracağı olumsuz neticeleri dikkate  alındığında disiplin ve tazyik hapislerinin hastalık ve gebelik sebebiyle ertelenebileceği,

b) 1111 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince tazyik hapislerinin infazının terhis sonrasına bırakılabileceği ve terhis sonrası infaz işlemlerinin de anılan madde hükümlerine göre yapılabileceği,

c)Mahkûmiyet   kararının   infazında   tereddüt   bulunması   hâlinde   duraksamanın giderilmesi için hükmü veren mahkemeden karar istenebileceği,
Mütalâa edilmekle birlikte, sorunun kanun ve yargı yoluyla çözülmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Tazyik Hapsi Ne Demek

Tazyik hapsi; borçlunun özgürlüğünün sınırlandırılarak beyanda bulunmaya zorlanmasıdır. Süresinde mal beyanında bulunmayan borçlunun alacaklının talebi üzerine İcra Mahkemesi tarafından mal...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016