TCK 148.Madde Yağma Gasp Suçu Nedir Tüm Detaylar

| , ,

Yağma suçu, karma olarak nitelendirebileceğimiz hukuksal konulu bir suçtur, Yağma suçuna karşı kanunla mal varlığı ve kişisel değerler (vücut bütünlüğü, cinsel dokunulmazlık, yaşam, kişi özgürlüğü) birlikte korunmaktadır. Yağma suçuna karşı korunan varlıkların sadece mağdura ait olmasına gerek yoktur, bir başkasına veya mağdurun yakınlarından birine yönelikte olabilir. Bu yazımızda, yağma suçunun ne olduğu, maddi unsurları, nitelikli unsurları ve suçun maddi konusu hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağız.

TCK 148.Madde Yağma Gasp Suçu Nedir Tüm Detaylar

Yağma Suçu Nedir

Türk Ceza Kanununun 148. Maddesinde “yağma, cebir kullanılarak veya tehdit yoluyla işlenen bir tür hırsızlık suçudur” şeklinde tanımlanmıştır.

Yağma suçunu işlenin şekline göre farklı şekillerde tanımlayabiliriz. Taşınır mal yağması olarak ifade edebileceğimiz yağma suçu ile ilgili TCK.nun 148/1. Maddesinde “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Senet yağması olarak ifade edebileceğimiz yağma suçu ise yine TCK. nun 148/2. Maddesinde “Cebir veya tehdit kullanılarak mağdurun, kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi veya var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açıklayan bir vesikayı vermeye, böyle bir senedin alınmasına karşı koymamaya, ilerde böyle bir senet haline getirilebilecek bir kağıdı imzalamaya veya var olan bir senedi imha etmeye veya imhasına karşı koymamaya mecbur edilmesi halinde de aynı ceza verilir” şeklinde düzenlenmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  İcra Yoluyla Çocuk Alma Nasıl Olur

Yağma suçu karma olarak tabir edeceğimiz hukuksal bir suç olmasına rağmen Türk Ceza Kanununun Malvarlığına Karşı Suçlar bölümünde bu konuda gerekli düzenleme yapılmıştır. Türk Ceza Kanununun 148. Maddesinde Yağma, Türk Ceza Kanununun 149. Maddesinde Nitelikli Yağma ve 150. Maddesinde Daha Az Cezayı Gerektirecek Hal ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Yağma Suçunda Fail ve Mağdur

Yağma suçu, genel bir suçtur ve bu suçun faili herkes olabilir. Yine mağdur yönünden de özel bir durum söz konusu değildir. Yağma suçunda herkes bu suçun mağduru olabilir.

Yağma Suçunun Konusu

Yağma suçunu taşınır mal yağması veya senedin yağması suçu olarak iki ayrı şekilde ele alabiliriz. Taşınır mal yağmasının maddi konusunu “taşınır mallar” oluşturur. Senedin yağması suçunun maddi konusunu ise “borç altına sokulabilecek bir senet” oluşturmaktadır.

Taşınır mal yağması suçu cebir veya tehditle bir taşınır malın alınması sonucunda oluşur. Örneğin; failin, mağdurun yolunu keserek zor kullanıp tehdit ederek cebinden cüzdanını alması taşınır yağma suçunu oluşturur. Yağma suçu taksirle yani ihmalle işlenmez, kasıtlı bir suçtur ancak suçun oluşması için kast tek başına yeterli değildir, failin “yararlanmak amacıyla” hareket etmesi gerekir.

Senedin yağması suçu ise failin, mağdura yönelik cebir veya tehdit kullanılarak aşağıda sayacağımız bir veya birkaç hareketten birini yapmaya zorlanması sonucu oluşur.

  • Kendisini veya başkasını borç altına sokabilecek bir senedi vermeye zorlamak
  • Var olan bir senedin hükümsüz kaldığını açaklayan bir vesikayı vermeye zorlamak
  • İleride bir senet haline getirilecek bir kağıt veya evrak üzerine imza atmaya zorlamak
  • Var olan senedin alınmasına karşı koymamaya zorlamak
  • Var olan bir senidi imha etmeye zorlamak
  • Var olan bir senedin imhasına karşı koymamaya zorlamak

Taşınır mal ve senedin yağması suçunda ortak özellik cebir ve tehdit kullanılarak suçun işlenmesidir. Bu durum. Türk Ceza Kanununun 148/3.maddesinde “Mağdurun, herhangi bir vasıta ile kendisini bilmeyecek ve savunamayacak hale getirilmesi de, yağma suçunda cebir sayılır” şeklinde ifade edilmiştir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Resmi Makamlara Yalan Beyan Vermenin Cezası Varmı

Yağma Suçunda Cezanın Arttırılmasını Gerektirecek Haller

Yağma suçunun nitelikli olarak işlenmesi halinde fail veya faillere verilecek cezanın arttırılmasına karar verilecektir. Türk Ceza Kanununun 149.maddesinde nitelikli yağma suçu aşağıdaki şekilde ele alınmıştır.

Nitelikli yağma  Madde 149

(1) Yağma suçunun; 

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Yol kesmek suretiyle ya da konutta, işyerinde veya bunların eklentilerinde,

e) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

f) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak,

g) Suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla,

h) Gece vaktinde,

İşlenmesi halinde, fail hakkında on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) Yağma suçunun işlenmesi sırasında kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinin gerçekleşmesi durumunda, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Yağma Suçunda Daha Az Ceza Verilmesini Gerektirecek Haller

Yağma suçunda daha az ceza verilmesini gerektirecek hal TCK. nın 150. Maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Daha az cezayı gerektiren hâl TCK. Madde 150-

(1) Kişinin bir hukuki ilişkiye dayanan alacağını tahsil amacıyla tehdit veya cebir kullanması halinde, ancak tehdit veya kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Yağma suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verilecek ceza üçte birden yarıya kadar indirilebilir

Yağma Suçu (TCK 149.Madde) Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Yağma suçu birleşik bir suçtur, bu nedenle faile ayrıca tehdit, hakaret veya cebir kullanmadan dolayı ceza verilmez. Yağma nedeniyle yazılacak olan şikayet dilekçesinde mağdurun adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve adresi açıkça yazılmalı ayrıca bilinmesi halinde failin veya faillerin ad ve soyadları, adresleri yazılmalıdır. Dilekçede, gereksiz konulara değinilmeden suça ilişkin olayın oluş şekli olduğu gibi anlaşılır ve net bir şekilde anlatılmalıdır. Yağma suçu şikayet dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirisiniz.

Önceki Yazı

Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçe Örneği (KYOK Kararı) Hazır Şablon

TCK 148.Madde Gasp Yağma Suçu Şikayet Dilekçesi Örneği

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
Takipsizlik Kararına İtiraz Dilekçe Örneği (KYOK Kararı) Hazır Şablon

Takipsizlik kararı olarak ifade ettiğimiz karar; 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununda Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar olarak ifade edilmektedir. Takipsizlik...

Kapat