TCK 157 ve 158 Madde : Dolandırıcılık Suçu İle İlgili Tüm Detaylar

| ,

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 157 ve 158. maddelerinde Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık ile ilgili olarak gerekli düzenleme yapılmıştır. Bu yazımızda, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık suçunun ne olduğu, şartları,  zamanaşımı ve diğer hususlar hakkında bilgi vermeye çalışacağız.

Dolandırıcılık Suçu Nedir

Dolandırıcılık, failin hileli davranışlarla haksız çıkar sağlaması kişi veya kişileri aldatması,  mağdur veya suçtan zarar gören kişilerin zararına olacak şekilde kendisine yarar sağlaması olarak tanımlanabilir.

Nitelikli Dolandırıcılık ise suçun dini, sosyal, teknolojik ve mesleki araçların ya da kamu kurum veya kuruluşlarının araç olarak kullanılarak işlenmesi olarak tanımlanabilir.

Türk Ceza Kanununun 157 ve  158.maddesinde  Dolandırıcılık ve Nitelikli Dolandırıcılık suçuna ilişkin aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

dolandırıcılık suçu
Dolandırıcılık suçu ve detayları

Dolandırıcılık  Madde 157

(1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Nitelikli dolandırıcılık Madde 158

(1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b) Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,

f) Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Boşanma Davasının İşlemden Kaldırılması Süreci

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,

i) Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j) Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

l) Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle,

İşlenmesi halinde, üç yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. Ancak, (e), (f), (j), (k) ve (l) bentlerinde sayılan hâllerde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Bu madde ile 157 nci maddede yer alan suçların, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde verilecek ceza yarı oranında; suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde verilecek ceza bir kat artırılır.

Daha Az Cezayı Gerektiren Hal, Madde 159

(1) Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi halinde, şikayet üzerine, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Dolandırıcılık Suçu Şikayete Tabi Bir Suç mudur

Dolandırıcılık suçu şikayete tabi bir suç değildir. Suçun işlendiğinin savcılık tarafından öğrenilmesi halinde resen soruşturma açılır ve suçun işlendiğine kanaat getirildiği takdirde savcılık tarafından kamu davası açılmasına ilişkin karar verilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Tutukluluk Süresi Neye Göre Belirlenir En Uzun Süre Nedir

Dolandırıcılık Suçunda Zamanaşımı Süresi

Dolandırıcılık Suçunda dava zamanaşımı süresi 8 yıldır, mağdur veya suçtan zarar gören tarafından 8 yıl içerisinde şikayet hakkının kullanılarak Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunması gerekmektedir.

Dolandırıcılık Suçu Uzlaşma Kapsamında mıdır

Türk Ceza Kanununun 157. Maddesinde ele alınan dolandırıcılık suçu (basit dolandırıcılık), 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 Sayılı Yasanın 34. Maddesinde yapılan düzenleme ile uzlaştırma kapsamına alınmıştır. TCK.nın 158.maddesi kapsamındaki Nitelikli Dolandırıcılık suçları uzlaştırma kapsamında değildir.

Dolandırıldım Ne Yapmam Lazım

Herhangi bir şekilde dolandırıldığını düşünüyor veya iddia ediyor iseniz.  Olayın ayrıntılarını anlatan bir dilekçe ile kolluk birimlerine veya Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayette bulunabilirsiniz.

Toplumumuzda, sıkça rastladığımız telefon dolandırıcılığı ile binlerce insan mağdur edilmiştir, bu nedenle kendilerine polis, jandarma, Savcı veya diğer kamu görevlileri olarak tanıtarak para isteyen kişi veya kişilere itibar edilmemeli, böyle bir durumla karşılaşıldığında en yakın kolluk birimlerine gidilerek yaşamış olduğunuz durumu iletmeniz suçluların yakalanması açısından faydalı olacaktır.

Dolandırıcılık Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır

Dolandırıcılık suçu nedeniyle mağdur olan veya suçtan zarar gören her birey anayasal hakkı olan dilekçe verme ve şikayette bulunma hakkını kullanarak ilgili birimlere şikayette bulunabilir. Dolandırıcılık nedeniyle şikayet dilekçesi yazılırken, şikayette bulunan mağdurun veya suçtan zarar görenin adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve adresi yazılmalıdır. Ayrıca, dolandırıcılık suçunu işleyen kişi veya kişilerin kimlik bilgilerinin bilinmesi halinde yazılacak olan dilekçede ayrıntılı olarak yazılması soruşturmanın daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olacaktır. Dolandırıcılık suçu şikayet dilekçesinde, gereksiz ayrıntılara değinilmeden asıl olay ile ilgili konular belirtilmeli ve tanıklarımız ve delillerimiz var ise dilekçede gösterilmelidir.

Dolandırıcılık Suçu Nedeniyle Şikayet Dilekçesi Örneği

Sitemizde, örnek olarak hazırlanmış bulunan dolandırıcılık nedeniyle  şikayet dilekçesi örneği üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak talebinize uygun uyarlama yapabilirsiniz. Dolandırıcılık suçu şikayet dilekçesi örneğinin hukuki yardım amacıyla değil, bilgilendirme amacıyla yazıldığı ve örnek dilekçede yazılan olayların kurgudan ibaret olduğu unutulmamalıdır. Sitemizde bulunan dolandırıcılık suçu nedeniyle şikayet dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki Yazı

TCK 148.Madde Yağma Gasp Suçu Nedir Tüm Detaylar

TCK 204 Madde Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Detaylar

Sonraki Yazı

Yorum yapın

Önceki yazıyı okuyun:
TCK 148.Madde Yağma Gasp Suçu Nedir Tüm Detaylar

Yağma suçu, karma olarak nitelendirebileceğimiz hukuksal konulu bir suçtur, Yağma suçuna karşı kanunla mal varlığı ve kişisel değerler (vücut bütünlüğü,...

Kapat