Yürütmenin Durdurulması Nedir Nasıl İtiraz Edilir (Tüm Detaylar)

A+
A-

Genel olarak yürütmenin durdurulmasını açıklayacak olursak, yürütmenin durdurulması kararını, idari işlemin hukuka uygunluk karinesini askıya alan durduran, dava konusu idari işlemin uygulanmasının dava sonuna kadar ertelenmesini sağlayan yargısal bir karar olarak nitelendirebiliriz.

Yürütmenin durdurulması talebi yalnızca açılacak bir iptal davasında ileri sürülebilir. Bu nedenle iptal davası ön koşullar yönünden reddedilirse yürütmenin durdurulması kararı verilemez, bu yönüyle yürütmenin durdurulması talebi iptal davasına sıkı sıkıya bağlı ve ondan ayrılmayan bir önlemdir.

yürütmenin durdurulması davası

yurutmenin durdurulmasi

Yürütmenin durdurulması iptal davasından ayrı olarak açılan tam yargı davaları ile talep edilemez. Çünkü tam yargı davası idari işlem nedeniyle açılmışsa, yürütmeyi durdurmayı gerektirecek idari bir işlem yoktur, tam yargı davası idari işlemden dolayı açılmışsa yine yürütmenin durdurulması kararı verilemez, çünkü davacı idari işlemin iptalini istememekle onun hukuk düzeninde kalmasını peşinen kabul etmiş olur, yürütmenin durdurulması geçici bir önlemdir bu yönüyle tam yargı davası sonucunda işlemin iptali söz konusu olmadığına göre, davacının tam yargı davasında yürütmenin durdurulması istemesinde hukuksal yararı da yoktur.

Yürütmenin Durdurulması Kararı İle İptal Kararı Arasındaki Fark Nelerdir

Yürütmenin durdurulması kararı da iptal kararı da yargısal bir karardır, uyulması zorunludur ayrıca her iki karar da geriye doğru yürür, ancak her iki kararlar arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre;

 • İptal kararı hukuka aykırılığı kesin olarak eder.
 • Yürütmenin durdurulması kararı yalnızca hukuka aykırılık karinesinden ibarettir, kesin değildir. Mahkemenin ulaştığı kanı kesin ve nihai bir kanı değildir, peşin ve muhtemel bir kanıdır.
 • İptal kararı işlemi ortadan kaldıran, uyuşmazlığı çözen bir karardır.
 • Yürütmenin durdurulması kararı idari işlemin yalnızca uygulanmasını askıya alan bir karardır.
 • İptal kararı kural olarak açıklayıcı bir karardır.
 • Yürütmenin durdurulması yapıcı bir karardır.
 • İptal kararında yalnızca yapılan idari işlemin iptal edildiği belirtilmekle yetinilir, idareye hitap eden bir emir içermez.
 • Yürütmenin durdurulması kararı emir içerir ve bu kararın verilmesi ile idareye dur emri verilmiş olur.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Uzlaştırmacı Nasıl Olunur, Kimer Uzlaştırmacılık Yapabilir

Yürütmenin Durdurulması ile İhtiyati Tedbir Arasındaki Fark Nedir

İhtiyati tedbir, davacı veya davalının, kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca,  dava konusu ile ilgili olarak oluşabilecek hukuksal durumdaki zararlarına karşı öngörülmüş, geçici nitelikteki hukuksal korumadır.

İhtiyati tedbirin konusunu para alacaklarının dışında kalan mal, hak ve öteki istemlerdir. Yürütmenin durdurulmasına konu olan işlemler ise idari işlemlerdir. Bir şeyi yapma veya verme biçimindeki taleplerinde dava edilmesi durumunda bu talepler ihtiyati tedbir konusu olabilecektir

İhtiyati tedbir, her türlü önlemi içerirken, yürütmenin durdurulması yalnızca idari işlemin askıya alınması, durdurulması yönünde gerçekleşir.

 • İcra bakımından ihtiyati tedbir kararı icra dairesince uygulanır, yürütmenin durdurulması kararı ise idare tarafından uygulanır, ihtiyati tedbir, son karardan sonra hükmün icrası için devam edebilir. Yürütmenin durdurulması kararı ise hükümle birlikte ortadan kalkar.

Yürütmenin Durdurulması Kararının Hukuksal Niteliği

Yürütmenin durdurulması kararı, hüküm öncesi verilen bir karar olsa da, teknik olarak bir ara karar olmadığı yönünde genel kabul gören bir görüş bulunmaktadır. Çünkü bu karar davanın ilerletilmesine yönelik değil hukuka aykırılık konusunda kuşkular olan idarenin yapmış olduğu bir işlemin ileride telafisi imkansız zararların önün geçmek için işlemin yürürlüğünün durdurulmasını, askıya alınmasını sağlayan davanın esasına etkisi olmayan idari yargıya özgü bir yargısal karardır.

Yürütmenin durdurulması kararı istisnai bir önlemdir, asıl olan iptal davası açılsa bile idari işlemin uygulanmasıdır. Yürütmenin durdurulması, idari işlemin uygulanmasının doğuracağı sakıncaları ortadan kaldırmak için başvurulabilecek bir araçtır.

Danıştay’da veya idari mahkemede dava açılması idari işlemin yürütmesini durdurmaz. Ancak vergi mahkemelerinde bu durum farklık gösterebilir, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması halinde tarh edilen mali yükümlülüklerin (vergi, resim ve harçlar gibi) ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümlünün tahsil işlemini durdurur. Burada dikkat edilmesi gereken duran işlemin sadece tahsil işlemi olduğudur.

Yürütmenin durdurulması geçici bir işlemdir, davanın sonuçlanması ile birlikte yürütmenin durdurulması ortadan kalkar. Çünkü dava kabul edilmişse yapılan idari işlem geçmişe etki edecek şekilde ortadan kalkar bu nedenle hukuken ortadan kalkan bir işlem üzerinde yürütmenin durdurulması da söz konusu olamaz. Yine davanın reddedilmesi halinde yürütmenin durdurulması kararı kendiliğinden ortadan kalkar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR  Silah Taşıma Ruhsatı Nedir ve Kimler Alabilir (Masraf, Belgeler)

Yürütmenin Durdurulması Kararının Verilebilmesinin Koşulları

Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için belli koşulların bulunması aranmaktadır, bu koşulların gerçekleşmesi halinde yürütmenin durdurulması kararı verilebilir.

Yürütmenin durdurulması kararının koşullarını iki ana başlık halinde ele alabiliriz, bunlar, biçime ilişkin koşullar ve esasa ilişkin koşullardır.

Yürütmenin Durdurulmasında Aranan Biçime ilişkin koşullar

Biçime ilişkin koşulları 5 alt başlık halinde inceleyebiliriz;

 • İstem: Yürütmenin durdurulması kararı davasının istemi üzerine verilebilir, idare mahkemesi resen yürütmenin durdurulması kararı veremez.
 • İptal Davasının Açılması: Yürütmenin durdurulması kararının verilebilmesi için bir iptal davasının açılmış olması iptal davası ile birlikte istenmesi gerekmektedir. Henüz iptal davası açılmamış ise yürütmenin durdurulması kararının verilmesi talep edilemez.
 • Teminat Gösterilmesi : Yürütmenin durdurulması kararları teminat karşılığında verilir ancak idare mahkemesi durumuna göre teminat aramadan da bu kararı verebilir.
 • Gerekçe Gösterilmesi: Yürütmenin durdurulması kararı gerekçeli olmalıdır ve bu gerekçe yüzeysel bir gerekçe olmayıp esasa ilişkin koşullarının birlikte gerçekleştirildiğinin gösterildiği bir gerekçe olmalıdır. (idari işlemin uygulanması halinde güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması gibi)
 • Yargı Harcı: Yürütmenin durdurulmasına ilişkin yargı harcının peşinen ödenmiş olması gerekmektedir.

Yürütmenin Durdurulmasında Esasa İlişkin Koşullar

Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için yalnızca biçime ilişkin koşulların varlığı yeterli değildir, ayrıca esasa ilişkin koşulların varlığı da gerekmektedir. esasa ilişkin iki koşul bulunmaktadır bunlar;

 • İdari işlemin uygulanması durumunda giderilmesi güç ya da olanaksız zararların doğması,
 • İdari işlemin açıkça hukuka aykırı olması.

Yürütmenin durdurulması kararının verilebilmesi için esasa ilişkin kararların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz

Yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz edilebilir. Davacının yürütmenin durdurulmasına ilişkin talebinin reddedilmesi halinde itiraz hakkı bulunmaktadır aynı şekilde yürütmenin durdurulması kararının kabulü halinde ise davalı idare bu karara itiraz edebilir.

İtiraz mercii, yürütmenin durdurulması istemini karara bağlayan idari yargının yerine göre değişiklik gösterebilir.

Yürütmenin durdurulması kararına karşı itiraz, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gündür, itiraz bu süre içerisinde yapılabilir ve karara bir kez itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Yürütmenin Durdurulması Kararının Sonuçları

Yürütmenin durdurulması kararı geriye doğru yürür ve karar verildiğinde idari işlem yapılmamış sayılarak işlemden önceki durum geri gelir. Ancak yürütmenin durdurulması kararı işlemi ortadan kaldırmaz sadece uygulamasını durdurur.

Yürütmenin durdurulması kararı bir yargı kararıdır, bu nedenle tüm yargı kararları gibi bağlayıcı niteliktedir.

Sitemizde sizler için daha önceden yayımlamış olduğumuz İdari Dava Dilekçesi Nasıl Yazılı Bulunması Gereken Hususlar konulu yazımızı da okuyabilirsiniz.ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.


Önceki yazıyı okuyun:
Yurtiçi Kargo Cumartesi Çalışıyor mu Kargo Teslimi Yapılıyor mu

Ülkemizdeki en büyük kargo şirketlerinden biri olan Yurtiçi Kargo, 1982 yılında kargo taşımacılığına başlayan ülkemizdeki ilk kargo firması oldu. 1997...

Kapat
Sitemizde paylaşılan dilekçe örneği ve diğer bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla paylaşılmış olup, izinsiz ve kaynak gösterilmeksizin başka bir yerde yayımlanması yasaktır. - Aralık 2016